PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Pierwsze kontrole techniczne prowadzone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej dla projektów konkursowych Osi Priorytetowej II: Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w ramach PO RPW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że zgodnie z porozumieniem z dnia 6 maja br. na zlecenie PARP przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej , począwszy od lipca br. będą prowadzić kontrole pod względem technicznym projektów wyłonionych w drodze konkursu w Działaniu II.1 PO RPW.

W trakcie kontroli projektów zostaną dokonane pomiary przepływności łączy internetowych oraz zbadane na miejscu realizacji projektów podstawowe parametry techniczne i wskaźniki, w celu sprawdzenia, czy infrastruktura telekomunikacyjna zbudowana w ramach projektu zapewnia użytkownikom końcowym dostęp do Internetu o przepływności deklarowanej we wniosku o dofinansowanie oraz spełnia parametry techniczne określone we wniosku o dofinansowanie. W celu sprawnego przeprowadzenia kontroli prosimy Beneficjentów o skrupulatne przygotowanie dokumentacji dotyczącej w/w Projektów oraz zapewnienie dostępu do wskazanych elementów sieci.

W tym celu proszę na dzień kontroli zgromadzić następujące dokumenty i udostępnić je przedstawicielom UKE:


1. Kompletną, aktualną dokumentację projektu

2. Wyniki testów, protokoły odbioru elementów infrastruktury

3. Paszportyzację elementów sieci telekomunikacyjnej

4. Statystyki systemowe

5. Oświadczenie Beneficjenta o przedstawianiu do czynności technicznych infrastruktury wybudowanej w ramach projektu PO RPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2015-07-02 14:47:30
Aktualizowany: 2015-07-02 14:52:11 przez Grażyna Czerwińska
Ilość odsłon: 3278
112/146/190/, ID=48240
drukuj