PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Przeprowadzenie prac analitycznych i przygotowanie rozwiązania tj. opisu przedmiotu zamówienia i założeń do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na budowę Rejestru Usług Rozwojowych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Promocja szkoleń i popularyzacja idei podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez całe życie” przygotowuje się do przekształcenia Internetowej Bazy Szkoleń (www.inwestycjawkadry.pl) w Rejestr Usług Rozwojowych tak aby m.in. możliwe było wyszukiwanie usług rozwojowych (np. szkoleń) przez przedsiębiorców i pracowników oraz ich ocena przez użytkowników. W związku z powyższym niezbędne jest przygotowanie założeń technicznych do budowy Rejestru Usług Rozwojowych.

Dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie swojej oferty na realizację zamówienia dot. przeprowadzenia prac analitycznych i przygotowania rozwiązania tj. opisu przedmiotu zamówienia i założeń do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na budowę Rejestru Usług Rozwojowych.

W załączonym wzorze umowy i zakresie zadań określono zakres prac, termin realizacji zamówienia oraz wymagania stawiane przez Zamawiającego w zakresie jakości usługi. Wskazano tam także terminy płatności.

 

Proces wybory Wykonawcy podzielony zostanie na dwa etapy:

Etap 1 - Zamawiający wystąpi do Wykonawców z pytaniem czy są zainteresowani udziałem w postępowaniu (przedmiotowy mail). Do drugiego etapu przejdą Ci Wykonawcy, którzy spełnią wymagania formalne opisane poniżej.

Etap 2 - zainteresowani i zakwalifikowani Wykonawcy zostaną zaproszeni na indywidualne spotkania celem omówienia szczegółów zamówienia. Z każdego spotkania sporządzona zostanie notatka, która udostępniona zostanie wszystkim Wykonawcom. Po zakończeniu spotkań Wykonawcy zostaną poproszeni o złożenie ofert (wskazanie ceny za realizację zamówienia oraz przygotowanie opisu planowanych do realizacji prac).

 

Dokonując ostatecznego wyboru Wykonawcy Zamawiający weźmie pod uwagę następujące kryteria:

  1. cena – 40% (oferta najtańsza otrzyma 40 pkt, każda następna zgodnie z następującym wzorem = najtańsza oferta/oferta oceniana x 20 pkt)
  2. opis planowanych do realizacji prac (tj. co najmniej opis dostarczanych produktów; opis sposobu dostarczenia oczekiwanych produktów, przy zapewnieniu wysokiej jakości; opis planowanych czynności, wykorzystywane narzędzia i techniki oraz oczekiwania odnośnie Zamawiającego; opis zespołu wykonującego zamówienie; harmonogram prac) – 60 % (Członkowie Komisji dokonają oceny opisu zgodnie z niżej wymienionymi podkryteriami i punktacją:
    1. adekwatność zaplanowanych prac do potrzeb Zamawiającego (do 10 pkt),
    2. skuteczność zaplanowanych prac w kontekście uzyskania ostatecznej wersji rozwiązania, o której mowa w Zakresie Zadań (do 10 pkt),
    3. czasochłonność zaplanowanych prac w kontekście możliwość realizacji zamówienia w terminie wskazanym w Zakresie Zadań (do 10 pkt)
    4. kompleksowość zespołu realizującego zamówienie tj. stopień w jakim kompetencje zespołu dopasowane są do wymagań Zamawiającego i pozwolą na prawidłową realizację zamówienia (do  30 pkt).

Zamawiający w ramach każdego z podkryteriów uszereguje oferty w ramach tego kryterium pod względem ich zawartości merytorycznej, zgodnie z sześciostopniową skalą, przedstawioną poniżej:

1. bardzo słaba
2. słaba
3. średnia, przeciętna
4. dobra
5. bardzo dobra
6. wybitna.

Następnie Zamawiający przyzna punkty poszczególnym ofertom na podstawie ich zawartości merytorycznej w ten sposób, że maksymalną liczbę punktów do uzyskania w danym podkryterium Zamawiający podzieli przez liczbę złożonych ofert. Wynik działania będzie stanowił „wartość punktową” (zaokrągloną do 2 miejsc po przecinku),  którą Zamawiający posłuży się przy stopniowaniu jakości ofert. Oferta wybitna uzyska najwyższą możliwą liczbę punktów, a każda kolejna mniej o uzyskaną wartość punktową. Punkty uzyskane dla każdego z podkryteriów zostaną zsumowane, dając sumaryczną ocenę w kryterium. Uzyskana w ten sposób łączna ocena zostanie przeliczona wg. następującego wzoru:

 

Łączna liczba punktów w kryterium dla danej oferty

=

zsumowana liczba punktów dla rozpatrywanej oferty uzyskana w kryterium


x 60 pkt

najwyższa wśród ofert zsumowana liczba punktów

 

Zamówienie zostanie przyznane Wykonawcy, który otrzyma najwyższą liczbę punktów.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT – etap pierwszy – deklaracja Wykonawcy do wzięcia udziału w postępowaniu:

Zainteresowanie udziałem w postępowaniu proszę przekazać na adres poczty elektronicznej anna_nikowska@parp.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 4 lipca br. do godzina 16:30. Do zgłoszenia proszę dołączyć listę dotychczas zrealizowanych projektów doradczych i informatycznych łącznie na kwotę co najmniej 500 000 zł, potwierdzonych rekomendacjami wskazującymi na właściwą realizację usług doradczych wsparcia wdrożenia systemu informatycznego w pełnym zakresie: analizy wymagań, wyboru dostawcy gotowego systemu informatycznego i nadzorowania projektu wdrożenia przez zapewnienie jakości i zarządzanie projektem.

 

Zamawiający zastrzega możliwość odwołania lub zmiany Zaproszenia do złożenia ofert.

Lista plików Wzór umowy (413kB)
Zakres Zadań Wykonawcy (241kB)
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-07-03 15:57:19
Aktualizowany: 2013-11-12 09:43:52 przez Marcin May
Ilość odsłon: 4683
164/166/677/679/, ID=33927
drukuj