PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Nabór wniosków do Działania II.1 PO RPW

Informacja o planowanym ogłoszeniu konkursu w ramach działania II.1 "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" PO RPW 2007-2013

AKTUALNE WERSJE WZORÓW DOKUMENTÓW ORAZ WYKAZY MIEJSCOWOŚCI KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO WSPARCIA ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W DNIU OGŁOSZENIA NOWEGO NABORU. TEGO SAMEGO DNIA ZOSTANIE RÓWNIEŻ URUCHOMIONY GENERATOR WNIOSKÓW.


Nabór zamknięty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

jako Instytucja Pośrednicząca

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

działając na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), zgodnie z §11, ust. 1, pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. 2013, poz. 423)

 ogłasza konkurs projektów

w ramach Działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” PO RPW.

 Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać elektronicznie przy użyciu Generatora Wniosków

 w terminie: od 3 czerwca 2013 r. do 15 lipca 2013 r. 31 lipca 2013 r. (komunikat)

w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30:00.

 

PARP może podjąć decyzję o wcześniejszym zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie w sytuacji, gdy łączna kwota wsparcia w ramach złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania osiągnie 150% kwoty wsparcia przeznaczonej na konkurs. Informacja o wcześniejszej dacie zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie zostanie opublikowana na stronie internetowej PARP. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji informacji o wcześniejszym zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie, jednak nie później niż w dniu 15 lipca 2013 r.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, o których mowa w § 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. 2013, poz. 423), tj.:

  • polegających na budowie sieci szerokopasmowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu (definicje najbliższego oraz najbardziej efektywnego punktu dystrybucji Internetu, jak również użytkownika końcowego zamieszczono w § 4, ust. 10, 11 i 22 Rozporządzenia) a użytkownikiem końcowym, w celu umożliwienia bezpośredniego dostarczenia użytkownikowi końcowemu usługi przyłączenia do sieci szerokopasmowej i zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu, na obszarach, na których nie ma odpowiedniego szerokopasmowego dostępu do Internetu lub szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji.

Wsparcie na budowę sieci szerokopasmowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną pomiędzy najbliższym punktem dystrybucji Internetu a użytkownikiem końcowym może być udzielone, jeżeli w miejscowości, w której ma być zbudowana ta infrastruktura, nie istnieje i nie jest planowana budowa najbardziej efektywnego punktu dystrybucji Internetu.


Projekty objęte wsparciem mogą być realizowane przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące i nie mogą zakończyć się później niż 31.10.2015 r. 


Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

  • przedsiębiorcy z terenu Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowani w Rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez UKE.


Dokumentacja aplikacyjna:

Wniosek o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami pobierz plik (136kB).

 

Lokalizacja/miejsce realizacji projektu:

Obszar województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego i Warmińsko-Mazurskiego.

 

Minimalna wartość wsparcia dla projektu: - co najmniej 100 tys. zł.

 

Ocena wniosków:

Ocena formalna i merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o Kryteria wyboru projektów konkursowych w Działaniu II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, zatwierdzone Uchwałą nr 25/2013 Komitetu Monitorującego PO RPW z dnia 22 marca 2013 r.

 

Budżet i poziom dofinansowania:

Łączny budżet dofinansowania do rozdysponowania w ramach konkursu wyniesie 55 012 754,86 euro.

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie zamkniętym. Wskazana pula środków może ulec zwiększeniu w przypadku, gdy dostępne będą dodatkowe środki przeznaczone na realizację Działania II.1 PO RPW.

Poziom możliwego do uzyskania dofinansowania będzie zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402).

 

Sposób składania i przygotowywania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać elektronicznie przy użyciu Generatora Wniosków https://porpw21.parp.gov.pl, a następnie przesłać do PARP potwierdzenie złożenia Wniosku poprzez platformę ePUAP na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) PARP, przy użyciu podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy Profilu Zaufanego.

W sytuacji wystąpienia długotrwałych problemów technicznych z Generatorem Wniosków lub platformą ePUAP, które uniemożliwią uzupełnienie i przesłanie do PARP formularza wniosku za pośrednictwem ww. Generatora Wniosków lub przesłanie potwierdzenia złożenia Wniosku poprzez platformę ePUAP na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) PARP, w terminach składania wniosków, PARP dopuszcza możliwość dostarczenia do Kancelarii PARP wydrukowanego i podpisanego formularza Wniosku w wersji papierowej, według wzoru zamieszczonego na stronie: www.parp.gov.pl / Rozwój Polski Wschodniej / Nabory wniosków/projektów / Działanie II.1.

 

Wniosek w wersji papierowej powinien być składany do Kancelarii

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
ul. Pańska 81/83,00-834 Warszawa

w terminach składania wniosków i w godzinach pracy Kancelarii PARP.

 

Złożenie wniosku w wersji papierowej nie zwalnia Wnioskodawcy z wymogu posiadania aktywnego podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej  nie zwalnia Wnioskodawcy z wymogu złożenia wniosku o dofinansowanie poprzez Generator Wniosków i potwierdzenia tego poprzez platformę ePUAP w momencie, gdy ww. narzędzia będą już dostępne.

W powyższej sytuacji za dzień złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się dzień i godzinę, w którym wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami został doręczony do kancelarii IP PO RPW, jednakże brak późniejszego uzupełnienia wniosku w Generatorze Wniosków lub brak przesłania potwierdzenia na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą IP PO RPW w terminie do 3 dni roboczych od momentu, gdy tylko oba ww. narzędzia będą poprawnie działały, powoduje odrzucenie wniosku.

 

Termin poinformowania o wynikach konkursu:

Po zatwierdzeniu przez IZ PO RPW listy projektów rekomendowanych do dofinansowania, IP PO RPW publikuje na stronie internetowej www.parp.gov.pl listę projektów wyłonionych do dofinansowania, a następnie pisemnie tj. drogą pocztową oraz dodatkowo platformy ePUAP informuje każdego z Wnioskodawców o ostatecznych wynikach oceny jego projektu i dokumentach wymaganych do podpisania Umowy o dofinansowanie projektu.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż do dnia 31.12.2013 r.

 

Procedura odwoławcza:

  1. Środkami odwoławczymi są protest oraz odwołanie.
  2. Protest oznacza pisemne wystąpienie wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Oceniającą lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.
  3. Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie wnioskodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.
  4. Po wyczerpaniu ww. środków odwoławczych Wnioskodawca może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
  5. Szczegółowy tryb i terminy procedury odwoławczej zawierają zapisy Regulaminu przeprowadzania konkursu.

 

Dokumenty do pobrania

Regulamin przeprowadzania konkursu pobierz plik (641kB)

Kryteria wyboru projektów pobierz plik (136kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami pobierz plik (1 265kB)

Instrukcja wypełniania wniosków pobierz plik (413kB)

Wzór umowy o dofinansowanie pobierz plik (237kB)


Pełna dokumentacja (link)

 

Listy planowanych lokalizacji węzłów sieci SSPW, które powstaną w ramach 5 projektów Działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" zostały zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych Województw Polski Wschodniej pod poniższymi linkami.

Woj. Lubelskie

http://www.lubelskie.pl/img/userfiles/files/PDF/internet_szerokopasmowy/25-03_2012/Przewidywane_lokalizacje_wezlow_sieci_SSPW_-_wojewodztwo.pdf

Woj. Podkarpackie

http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/pobierz/category/7-dzialanie-ii-1-po-rpw-konkurs

Woj. Podlaskie

http://si.wrotapodlasia.pl/pl/Sieci_szerokopasmowe/lokaliza_w_z_w_sspw.htm

Woj. Świętokrzyskie

http://www.e-swietokrzyskie.pl/sspw/do-pobrania/viewcategory/29-lokalizacja-wezlow

Woj. Warmińsko-Mazurskie

http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/350/Informatyzacja/

 

Zamknięta lista miejscowości kwalifikujących się do wsparcia w ramach konkursu Działania II.1 PO RPW jest zamieszczona na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod linkiem:

http://www.uke.gov.pl/wykaz_miejscowosci/

 

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-05-22 15:01:15
Aktualizowany: 2014-03-05 12:53:07 przez Karol Demski
Ilość odsłon: 28009
112/146/230/669/, ID=33187
drukuj