PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Podpisana ostatnia umowa na realizację tzw. dużego projektu w ramach działania III.1 PO RPW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 12 listopada 2012 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. ,,Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” realizowanego w ramach Działania III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Beneficjentem projektu jest Gmina Olsztyn.

Projekt jest zaliczany do tzw. „dużych projektów” (koszt całkowity przekracza 50 mln EUR), spełniających kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i podlega ocenie przez Komisję Europejską. Całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi 496 960 126,32 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR wynosi 350 391 022,30 PLN. Projekt jest objęty wsparciem inicjatywy Jaspers.

Projekt zakłada inwestycje w:

  1. Zakup 15 tramwajów. Tabor tramwajowy zostanie dostarczony do Olsztyna w 2014 r., a termin dostawy skorelowano z oddaniem do użytkowania linii tramwajowej.
    Zakupione tramwaje będą pojazdami niskopodłogowymi, dwukierunkowymi o długości 29,3 metra. Będą klimatyzowane i wyposażone w wi-fi. Każdy z nich będzie miał 6 par podwójnych drzwi po każdej ze stron i zabierze ponad 230 pasażerów.
  2. Budowę infrastruktury związanej z uruchomieniem linii tramwajowej tj. infrastruktury torowej, sieciowej, zasilania, budowę pomieszczeń biurowych, warsztatowych, myjni, zajezdni tramwajowej, przebudowę skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej. W ramach zadania zostanie także zaprojektowana i wybudowana ul. Obiegowa (1 100 metrów). Długość całej projektowanej linii tramwajowej wynosi około 11 km. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na II kwartał 2014 r.
  3. Budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych na osiedlu Jaroty. Ciągi piesze mają stanowić bezpośrednie dojście do linii tramwajowej. Zakończenie budowy zaplanowano na I kwartał 2014 r.
  4. Budowę pasów autobusowych (buspasów) w istniejących pasach drogowych poprzez wydzielenie ich z istniejących jezdni o łącznej długości ok. 7 km. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na II kwartał 2013 r.
  5. Zakup i wdrożenie ITS obejmującego: bilet elektroniczny, informację pasażerską, system zarządzania ruchem pojazdów transportu publicznego. Wdrożenie sytemu powinno zostać ukończone w IV kwartale 2014 r.

 

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności miejskiej komunikacji zbiorowej i popytu na jej usługi, a przez to ograniczenie ruchu samochodowego w mieście i związanych z nim negatywnych konsekwencji dla mieszkańców i środowiska.

Celem działania III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego jest zwiększenie mobilności mieszkańców oraz funkcjonalności i efektywności ekonomicznej funkcjonowania transportu miejskiego. W ramach Działania wspierane są kompleksowe projekty tworzenia bądź rozbudowy ekologicznych systemów transportu zbiorowego, wynikające z aktualnych Zintegrowanych Planów Rozwoju Transportu Publicznego.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-11-13 09:09:13
Aktualizowany: 2012-11-13 09:09:46 przez Marcin May
Ilość odsłon: 4885
112/146/190/, ID=29629
drukuj