PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Podpisana umowa na realizację projektu pn. "Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 30 lipca 2012 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”, realizowanego w ramach Działania III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Rzeszów.

Projekt jest zaliczany do tzw. „dużych projektów” (koszt całkowity przekracza 50 mln EUR), spełniających kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i podlega ocenie przez Komisję Europejską. Całkowita szacunkowa wartość projektu wynosi 415 069 188,91 PLN, w tym dofinansowanie z EFRR wynosi 311 117 157,00 PLN. Projekt jest objęty wsparciem inicjatywy Jaspers.

Projekt zakłada inwestycje w:

1. Infrastrukturę poprzez:

  • przebudowę i adaptację układu ulicznego w sposób umożliwiający odciążenie tras autobusowych z ruchu samochodowego. W ramach prac przewidziano: rozbudowę i przebudowę wybranych ulic, rozbudowę i przebudowę wybranych skrzyżowań oraz poprawę funkcjonalności przystanków komunikacji miejskiej;
  • aranżację pasów autobusowych (buspasów) poprzez wydzielenie ich z istniejących jezdni.

2. Tabor poprzez zakup:

  • 30 autobusów maxi oraz 20 autobusów midi zasilanych ON;
  • 30 autobusów maxi zasilanych CNG;

3. Zarządzanie ruchem poprzez zakup i wdrożenie:

  • Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym (SOSRD),
  • Systemu Obsługi Strefy Parkingowej (SOSP),
  • Systemu Zarządzania Transportem Publicznym (SZTP),
  • Systemu Informacji Pasażerskiej (E-INFO),
  • Systemu Elektronicznego Poboru Opłat (E-BILET).

Podniesienie atrakcyjności komunikacji publicznej przyczyni się do wzrostu popytu na jego usługi, a przez to do ograniczenia ruchu samochodowego w mieście i związanych z nim negatywnych konsekwencji dla mieszkańców i środowiska naturalnego.

Celem działania III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego jest zwiększenie mobilności mieszkańców oraz funkcjonalności i efektywności ekonomicznej funkcjonowania transportu miejskiego. W ramach Działania wspierane są kompleksowe projekty tworzenia bądź rozbudowy ekologicznych systemów transportu zbiorowego, wynikające z aktualnych Zintegrowanych Planów Rozwoju Transportu Publicznego.

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-07-30 15:25:14
Aktualizowany: 2012-07-30 15:25:43 przez Marcin May
Ilość odsłon: 5654
112/146/190/, ID=28202
drukuj