PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Nabór ekspertów I.4 PO RPW

Nabór zamknięty

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza

do składania wniosków o wpis na Listę ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny merytorycznej projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I Działanie I.4 Promocja i Współpraca

Zakres współpracy:

 • Dokonywanie merytorycznej oceny wniosków o dofinansowanie w ramach działania I.4 PO RPW Promocja i Współpraca,
 • Uczestniczenie w posiedzeniach Komisji Oceniającej powoływanej przez Prezesa Polskiej Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości.

Planowany termin rozpoczęcia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie to kwiecień 2011 roku.

Warunki współpracy:

 • Za ocenę wniosków o dofinansowanie eksperci zewnętrzni będą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 250 zł brutto za jeden wniosek składany przez wnioskodawcę, wypłacane na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • W przypadku, gdy dokonanie oceny wniosku wymaga osobistego stawiennictwa eksperta w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ekspertowi może być przyznany zwrot kosztów przejazdu na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT albo rachunku. wrot kosztów przejazdu, obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, z uwzględnieniem przysługującej ekspertowi ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje. Zwrot kosztów przejazdu kolejowego obejmuje cenę biletu na przejazd w II klasie pociągu.
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie przewiduje zwrotu kosztów zakwaterowania.

Ekspertem zewnętrznym może być osoba, która spełnia jednocześnie następujące kryteria formalne oraz kryteria merytoryczne konieczne:

Kryteria formalne:

 • Korzysta z pełni praw publicznych,
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • Nie była karana za przestępstwa umyślne i nie toczą się wobec niej postępowania karne związane z popełnieniem przestępstw umyślnych,
 • Nie pozostaje w stosunku pracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Jest dyspozycyjna w okresie oceny wniosków.

Kryteria merytoryczne konieczne:

 • Posiada wykształcenie wyższe,
 • Posiada minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji programów/ projektów finansowanych z funduszy pomocowych UE,
 • Posiada minimum 1 rok doświadczenia w zakresie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju MSP,
 • Posiada doświadczenie w merytorycznej ocenie wniosków o dofinansowanie dotyczących projektów miękkich.

Kryteria merytoryczne pożądane:

 • Posiada znajomość tematyki funduszy strukturalnych, w szczególności EFRR,
 • Posiada znajomość Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz wszystkich dokumentów programowych
 • Posiada doświadczenie w zakresie realizacji postępowań przetargowych zgodnie
  z  zasadami zamówień publicznych.

Spełnienie kryteriów formalnych zostaje udokumentowane poprzez złożenie oświadczenia według załączonego wzoru.

Ocena spełnienia kryteriów merytorycznych koniecznych odbywa się na podstawie przekazanych wymaganych dokumentów. Ważne jest, aby posiadane doświadczenie zostało odpowiednio udokumentowane.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wpis na Listę ekspertów zewnętrznych wraz z załącznikami:
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie potwierdzone   za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o wpis na Listę ekspertów zewnętrznych,
  - kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o wpis na Listę ekspertów zewnętrznych,
  - podpisane oświadczenie o spełnieniu kryteriów formalnych.

Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wniosek o wpis na Listę ekspertów zewnętrznych w ramach PO RPW, Oś priorytetowa I, Działanie I.4”) należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

w terminie do dnia 28 lutego 2011 r. (decyduje data wpływu). Wnioski złożone po terminie lub niespełniające powyższych warunków pozostawia się bez rozpatrzenia. Ocena zgłoszonych aplikacji, dokonywana na podstawie Karty weryfikacyjnej, przeprowadzona zostanie w ciągu 15 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków. PARP zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów z kandydatami.

Lista ekspertów zewnętrznych wyłonionych na podstawie przeprowadzonego naboru wraz z podaniem imienia, nazwiska, oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej PARP.

Jednocześnie informujemy, że wyłonieni eksperci zewnętrzni zostaną włączeni do bazy ekspertów, tworzonej i prowadzonej zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658 z późn. zm.).

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z Panią Anną Skowrońską pod adresem mailowym anna_skowronska@parp.gov.pl

 

Dokumentacja (link)

 

stopka PORPW

PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-01-21 15:12:39
Aktualizowany: 2011-03-02 09:50:39 przez Marcin May
Ilość odsłon: 4852
112/146/229/444/, ID=19280
drukuj