PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  21
1 | 2 | 3  >  

utworzony: 2012-09-19 17:39:16

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, ogłasza zmodyfikowane wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie, złożonych w trybie konkursowym do Działania I.3 PO RPW do schematu wsparcia na wyposażenie oraz do schematu wsparcia na tworzenie zaplecza B+R.

112/146/229/283/300/, ID=28690
utworzony: 2012-06-20 10:53:10

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, ogłasza skorygowane wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, złożonych w trybie konkursowym do Działania I.3 PO RPW do schematu wsparcia na wyposażenie oraz do schematu wsparcia na tworzenie zaplecza B+R. 

112/146/229/283/300/, ID=27637
utworzony: 2012-04-11 15:26:34

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, ogłasza wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, złożonych w trakcie naboru, prowadzonego do dnia 31 stycznia 2012 r. do schematu wsparcia na wyposażenie i do schematu wsparcia na tworzenie zaplecza B+R w Działaniu I.3 „Wspieranie innowacji PO RPW.

112/146/229/283/300/, ID=26627
utworzony: 2012-02-08 15:00:05

Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości informuje, że w dniu 31 stycznia 2012 r. zakończony został nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony do schematu wsparcia na wyposażenie i do schematu wsparcia na tworzenie zaplecza B+R w ramach Działania I.3 „Wspieranie innowacji” PO RPW. 

112/146/229/283/300/, ID=25417
utworzony: 2010-10-05 09:55:07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW), w związku z zakończonym w dniu 30 września 2010 roku naborem wniosków o dofinansowanie projektów prowadzonym w trybie konkursowym do Działania I.3. Wspieranie innowacji PO RPW informuje, że w terminie przewidzianym w ogłoszeniu o konkursie złożonych zostało 12 wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć. Łączna wartość zgłoszonych projektów wynosi 384.416.349,48 PLN, z czego wartość wnioskowanego wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) to kwota 194.057.162,92 PLN.

112/146/229/283/300/, ID=17895
utworzony: 2010-09-02 15:12:03

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie Innowacji” PO RPW w schemacie wsparcia na przygotowanie terenów inwestycyjnych, do dnia 31 sierpnia 2010 r. wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie o wartości projektu 27.285.780,00 zł, z czego wnioskowane wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 16.235.039,10 zł.

112/146/229/283/300/, ID=17467
utworzony: 2010-08-04 09:03:09

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym Działania I.3 „Wspieranie Innowacji” PO RPW, w schemacie wsparcia na przygotowanie terenów inwestycyjnych, do dnia 31 lipca 2010 r. wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie o wartości projektu 27.285.780,00 zł, z czego wnioskowane wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 16.235.039,10 zł.

112/146/229/283/300/, ID=16791
utworzony: 2009-12-08 16:28:55

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zakończony został proces oceny wniosków o dofinansowanie złożonych do dnia 30.09.2009 r. w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania I.3 Wspieranie innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/229/283/300/, ID=13313
utworzony: 2009-10-20 12:01:39

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych DZ. U. z dnia 24 września 2009 r. NR 157, poz. 1241 z dniem 1 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przejmuje od wszystkich instytucji zaangażowanych w dystrybucje funduszy unijnych, w tym również od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , dokonywanie płatności wynikających z umów o dofinansowanie zawartych w ramach programów PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/229/283/300/, ID=12191
utworzony: 2009-10-01 15:52:50

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że z dniem 30.09.2009 r. zakończony został nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony w trybie konkursowym do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Według stanu na dzień zamknięcia (30.09.2009 r.), w trakcie naboru złożonych zostało łącznie 37 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną sumę wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 158.418014,79 EUR. W tej liczbie, 7 projektów (wnioskowana kwota wsparcia z EFRR to 11.183.481,03 EUR) zgłoszonych zostało do dofinansowania zgodnie ze schematem wsparcia na przygotowanie terenów inwestycyjnych.

112/146/229/283/300/, ID=11884
1 | 2 | 3  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj