PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Nabór wniosków do Działania I.3 PO RPW

Nabór zamkniety

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

jako Instytucja Pośrednicząca

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013

działając na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm. w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241), zgodnie z § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 34, poz. 271) oraz na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zawartego w dniu 6 czerwca 2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

ogłasza konkurs projektów

w ramach Działania I.3 „Wspieranie innowacji” PO RPW

w schematach: wsparcie na wyposażenie, wsparcie na tworzenie zaplecza B+R

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

 lub złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (www.ePUAP.gov.pl)

w terminie: od 1 grudnia 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.

do godziny 16.30 w dniu zamknięcia naboru.

Ocena złożonych dokumentów rozpocznie się po dacie zamknięcia naboru, a decyzja o dofinansowaniu projektów podjęta będzie na podstawie listy rankingowej projektów, która zostanie przygotowana i ogłoszona po zakończeniu oceny na wszystkich złożonych wniosków.

 

Uwaga!

PARP może zamknąć nabór wniosków przed dniem 31 stycznia 2012 r., jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 150% budżetu wyznaczonego w ramach Konkursu. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji tej informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków ustalonej dla Konkursu.

Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został dostarczony do kancelarii PARP do godziny 16.30.

Dofinansowanie będzie udzielane na zasadach określonych przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 34, poz. 271):

 • budowie obiektów i realizacji innych robót budowlanych w obiektach przeznaczonych na prowadzenie w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych oraz wyposażeniu tych obiektów, zwane „wsparciem na wyposażenie”;
 • tworzeniu infrastruktury zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, zwane „wsparciem na tworzenie zaplecza B+R”.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

 • przedsiębiorcy (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej –Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z poźn. zm.);
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego;
 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich, o których mowa w art. 6b ust. 1 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w szczególności uczelnie publiczne i niepubliczne, jednostki naukowe, w tym podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze;
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, jeżeli posiadają osobowość prawną i status agencji lub fundacji rozwoju regionalnego lub lokalnego.

Dokumentacja aplikacyjna:

Wniosek o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Lokalizacja/miejsce realizacji projektu:

Obszar województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego i Warmińsko-Mazurskiego.

Minimalna całkowita wartość projektu: – co najmniej 12 mln PLN

Okres kwalifikowalności wydatków:

 • 01.01.2007 - 31.12.2015 – projekty nie objęte schematem pomocy publicznej
 • data złożenia wniosku - 31.12.2015 – projekty objęte schematem pomocy publicznej

Ocena wniosków:

Ocena formalna i merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o Kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO RPW, przy czym:

 • dofinansowane będą projekty, które uzyskały powyżej 60% możliwych do uzyskania punktów w ocenie rankingowej i najwyższe miejsca w rankingu;
 • rezerwowe będą projekty z ilością punktów powyżej 60% możliwych, ale których  brak pokrycia w alokacji – niższe miejsca w rankingu;
 • odrzucone zostaną projekty, które uzyskają poniżej 60% możliwych do uzyskania punktów.

Budżet i poziom dofinansowania:

Wkład ze środków unijnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) na realizację wsparcia w ramach konkursu wynosi: 42 156 710,25 EUR, co stanowi równowartość 171 215 263,01 PLN.

Do przeliczenia alokacji na PLN przyjęto średni kurs walutowy EUR/PLN Europejskiego Banku Centralnego z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających operację ustalenia (średni kurs za okres od listopada 2010 do października 2011, gdzie 1 EUR = 4,0614 PLN)..

 

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie zamkniętym. Wskazana pula środków może ulec zwiększeniu w przypadku, gdy dostępne będą dodatkowe środki przeznaczone na realizację Działania I.3 PO RPW.

Na potrzeby prowadzenia konkursu wskazana pula środków będzie przeliczana po kursie EUR/PLN Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc wystąpienia zdarzeń takich jak: ogłoszenie konkursu, ustalanie poziomu dostępnej alokacji, podpisanie umowy o dofinansowanie

Poziom dofinansowania projektów ustalany jest zgodnie z rozporządzeniem w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach działania I.3. Wspieranie innowacji, a także zgodnie z poziomem dofinansowania ustalonym na podstawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO RPW i Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i:

 • wynosi do 90% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem - dla projektów nie objętych schematem pomocy publicznej;
 • jest ustalany zgodnie z mapą pomocy regionalnej - w przypadku projektów, wobec których zastosowanie znajdą reguły dotyczące pomocy publicznej (pomoc jest udzielana w wysokości zgodnej z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402).

Regulamin przeprowadzania konkursu pobierz plik (463kB)

Kryteria wyboru projektów pobierz plik (1 642kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pobierz plik (418kB)

 

Sposób przygotowania i składania wniosków:


1.Jeden egzemplarz wypełnionego wniosku, wydrukowanego i opatrzonego wymaganymi załącznikami wnioskodawca składa osobiście lub przesyła do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Departament Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

 

Wnioski przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy PARP, tj. 8.30-16.30.

 

Wniosek o dofinansowanie powinien być starannie opakowany, uniemożliwiając tym samym dostęp do jego zawartości osobom nieuprawnionym. Ponadto, opakowanie wniosku powinno zawierać następujące informacje:

 • wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej;
 • pełną nazwę i adres Wnioskodawcy;
 • adres Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Wniosek można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej („ePUAP”), tj. z wykorzystaniem serwisu internetowego redagowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem www.ePUAP.gov.pl

Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za termin wpływu dokumentacji aplikacyjnej uznaje się datę rejestracji ww. dokumentacji w kancelarii PARP.

Dla wniosków złożonych za pośrednictwem ePUAP, za termin wpływu dokumentacji aplikacyjnej uznaje się datę i godzinę nadania wniosku w systemie.

 

Termin poinformowania o wynikach konkursu:

Po zatwierdzeniu wyników oceny przez Instytucję Zarządzającą PO RPW, Instytucja Pośrednicząca PO RPW ogłasza na swojej stronie internetowej odpowiednio:

1) listę projektów spełniających kryteria formalne – po zakończeniu etapu oceny formalnej wniosków o udzielenie wsparcia,

2) listę projektów wyłonionych do wsparcia – po zakończeniu etapu oceny merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia

- oraz pisemnie informuje każdego z Wnioskodawców o wynikach rozpatrzenia jego wniosku o udzielenie wsparcia.

 

Procedura odwoławcza:

 1. Środkami odwoławczymi są protest oraz odwołanie.
 2. Protest oznacza pisemne wystąpienie wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Oceniającą lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.
 3. Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie wnioskodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.
 4. Szczegółowy tryb i terminy wnoszenia oraz rozpatrywania protestów, a także odwołań zawierają zapisy Regulaminu przeprowadzania konkursu. Po wyczerpaniu ww. środków odwoławczych i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 30c – 30e ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Wzór umowy o dofinansowanie pobierz plik (411kB)

 

Pełna dokumentacja (link)

 

stopka PORPW

 

112/146/229/283/486/, ID=24057
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2011-11-23 13:24:32
Aktualizowany: 2012-02-01 09:45:15
Ilość odsłon: 57799
drukuj