PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Oś priorytetowa VI: Pomoc techniczna

W ramach osi priorytetowej VI: Pomoc techniczna realizowane będzie realizowane jedno działanie:

 • VI.1. Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja Programu.

 

Główny cel osi priorytetowej:
Optymalizacja procesu realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Przewidywane efekty realizacji osi priorytetowej:

 • optymalizacja systemu zarządzania oraz wdrażania działań Programu,
 • podniesienie potencjału administracyjnego instytucji zaangażowanych w realizację Programu,
 • upowszechnienie wiedzy na temat wsparcia ze środków Unii Europejskiej województw Polski Wschodniej, a także uspołecznienie prac nad przygotowaniem dokumentów programowych na następny okres programowania.

Opis osi priorytetowej:
W ramach osi priorytetowej VI przewiduje się możliwość realizacji projektów dotyczących w szczególności:

 • pokrycia kosztów zatrudnienia pracowników niezbędnych do sprawnej realizacji Programu,
 • podnoszenia kwalifikacji personelu zaangażowanego w realizację Programu,
 • zakupu i instalacji sprzętu komputerowego, audiowizualnego, teleinformatycznego, oraz innego wyposażenia biurowego przez jednostki zaangażowane w realizację Programu,
 • wynajmu pomieszczeń (m.in. biurowych, archiwów), remontu pomieszczeń i urządzenia miejsc pracy dla Instytucji Zarządzającej i pozostałych instytucji uczestniczących we wdrażaniu Programu,
 • pokrycia kosztów eksploatacji sprzętu i wyposażenia oraz zakup niezbędnych licencji i oprogramowania informatycznego, a także zakupu usług teleinformatycznych dla potrzeb efektywnej realizacji Programu,
 • archiwizacji dokumentacji zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej oraz kosztów przekazywania jej do Komisji Europejskiej,
 • zakupu usług zewnętrznych niezbędnych do sprawnej realizacji Programu,
 • wsparcia procesu oceny i selekcji projektów,
 • organizacji i obsługi Komitetu Monitorującego ewentualnie podkomitetów, a także analizy danych na potrzeby monitorowania i wdrażania Programu,
 • wsparcie systemu monitoringu,
 • wsparcia procesu kontroli,
 • wsparcia procesu ewaluacji,
 • przygotowania ekspertyz, analiz, badań, sprawozdań i koncepcji na potrzeby procesu realizacji i oceny realizacji Programu,
 • eksperymentacje,
 • wsparcia działań związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 • organizacji spotkań komitetów, grup, zespołów zaangażowanych w realizację Programu,
 • zakupu długoterminowych kompleksowych usług doradczych,
 • pomocy doradczej beneficjentom w przygotowaniu i wdrożeniu projektów,
 • finansowania kosztów programowania przyszłych interwencji strukturalnych,
 • zapewnienie uczestnictwa w jednolitym komputerowym systemie monitoringu,
 • realizacji Planu Komunikacji oraz działań informacyjnych i promocyjnych.

Główni beneficjenci w ramach osi priorytetowej:

 • Instytucja Zarządzająca,
 • Instytucja Pośrednicząca,
 • inne instytucje, wyznaczone do wdrażania Programu. 

stopka PORPW

112/146/, ID=1716
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2007-11-19 10:39:01
Aktualizowany: 2010-08-05 09:33:08
Ilość odsłon: 37693
drukuj