PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa

W ramach osi priorytetowej IV: Infrastruktura transportowa będzie realizowane jedno działanie:

 

Główny cel osi priorytetowej:
Poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej.

Przewidywane efekty realizacji osi priorytetowej:
Poprawa dostępu do krajowego i międzynarodowego układu transportowego.

Opis osi priorytetowej:
W ramach osi wspierane będą projekty z zakresu budowy bądź modernizacji odcinków dróg krajowych i wojewódzkich Polski Wschodniej, które poprawią dostęp do sieci dróg krajowych położonych w TEN-T, a ponadto usprawnią połączenia komunikacyjne pomiędzy województwami, ośrodkami miejskimi i innymi obszarami ważnymi dla rozwoju gospodarczego regionów, ułatwiając m.in. dostęp do terenów inwestycyjnych, atrakcji turystycznych, przejść granicznych.

Przedmiotem poszczególnych projektów może być budowa i modernizacja dróg szlakowych, obwodnic, mostów, tuneli, wiaduktów, estakad, oraz węzłów i skrzyżowań w ciągach tych dróg, przy czym w odniesieniu do dróg krajowych wspierana będzie jedynie budowa obwodnic miast.

W celu uzyskania maksymalnych rezultatów oraz koordynacji działań poszczególnych beneficjentów planowane do realizacji inwestycje drogowe będą prowadzone na szczególnie istotnych dla obszaru Polski Wschodniej ciągach drogowych. Generalnym celem tych działań będzie poprawa dostępności regionu przez dostosowanie ciągów dróg krajowych i wojewódzkich do zadania sprawnego i bezpiecznego powiązania regionu z międzynarodowym, krajowym i regionalnym systemem transportowym, przez budowę obwodnic miast w ciągu tych dróg i dróg doprowadzających oraz modernizacje wybranych odcinków, stanowiących "wąskie gardła" w sieci, a także - przez budowę dwóch mostów na Wiśle - przełamanie barier przestrzennych dostępności, powodowanych zbyt dużym oddaleniem przepraw mostowych na środkowej Wiśle.


Do PO RPW będą kwalifikowane wyłącznie projekty drogowe służące realizacji następujących zadań:

 • modernizacja wybranych elementów ciągu drogowego (drogi krajowe nr 77 i 42), biegnącego od przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce do połączenia z planowaną autostradą A1 (Radomsko, Piotrków Trybunalski); w ramach PO RPW planuje się budowę obwodnic miejscowości znajdujących się w osi tego ciągu drogowego oraz modernizację bezpośrednio do nich przylegających odcinków dróg wojewódzkich;
 • modernizacja wybranych elementów ciągu drogowego (drogi wojewódzkie nr 875, 985, 983, 764 i 765), łączącego planowaną autostradę A4 (Rzeszów) z planowaną drogą ekspresową S7 (Jędrzejów); w ramach PO RPW planuje się budowę mostu przez Wisłę wraz z budową i przebudową odcinków dróg wojewódzkich oraz budową obwodnic miejscowości znajdujących się w osi tego ciągu drogowego;
 • modernizacja wybranych elementów drogi krajowej nr 74 na odcinku od przejścia granicznego z Ukrainą w Zosinie do połączenia z planowaną drogą ekspresową S19 (Janów Lubelski); w ramach PO RPW planuje się budowę obwodnic miejscowości leżących w ciągu tej drogi, jak również pobliskich odcinków dróg wojewódzkich;
 • modernizacja wybranych elementów drogi wojewódzkiej nr 747, łączącej planowaną drogę ekspresową S17 (Lublin) z drogą międzynarodową E371 (Iłża); w ramach PO RPW planuje się modernizację ww. drogi wojewódzkiej wraz z budową mostu przez Wisłę;
 • przebudowa lubelskiego węzła drogowego łączącego planowane drogi ekspresowe nr S12, S17, S19 i drogę krajową nr 82; w ramach PO RPW planuje się budowę nowych odcinków dróg miejskich łączących centrum Lublina z planowaną obwodnicą miasta, mającą stanowić element ciągu ww. dróg ekspresowych;
 • modernizacja wybranych elementów drogi krajowej nr 61, na odcinku od Łomży do Augustowa, pełniącej funkcję uzupełniającą w stosunku do planowanej drogi ekspresowej S8; w ramach PO RPW planuje się budowę obwodnic miejscowości leżących w ciągu tej drogi;
 • przebudowa białostockiego węzła drogowego łączącego planowane drogi ekspresowe nr S8, S19 i drogę krajową nr 65; w ramach PO RPW planuje się modernizację i budowę nowych odcinków północnej i wschodniej obwodnicy Białegostoku w ciągu dróg krajowych nr 8, 19 i 65, z wyjściem na przejścia graniczne z Białorusią w: Kuźnicy Białostockiej i Bobrownikach;
 • modernizacja wybranych elementów ciągu drogowego (drogi krajowe nr 15, 16 i 65), biegnącego od przejścia granicznego z Rosją w Gołdapi do połączenia z planowaną autostradą A1 (Toruń); w ramach PO RPW planuje się budowę obwodnic miejscowości znajdujących się w osi tego ciągu drogowego.
Głównym kryterium wyboru projektów transportowych będzie umożliwienie/polepszenie dostępu do istniejących /planowanych europejskich i krajowych sieci drogowych. Wybrane projekty powinny wykazywać efekty synergiczne z inwestycjami realizowanymi/planowanymi z jednej strony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a z drugiej strony z regionalnymi inwestycjami.

Główni beneficjenci w ramach osi priorytetowej:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

stopka PORPW

112/146/, ID=1712
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2007-11-19 10:09:15
Aktualizowany: 2010-08-05 09:33:05
Ilość odsłon: 42324
drukuj