PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Oś priorytetowa III: Wojewódzkie ośrodki wzrostu

W ramach osi priorytetowej III: Wojewódzkie ośrodki wzrostu będą realizowane dwa działania:

Kluczową rolę w kształtowaniu konkurencyjności regionów, a w perspektywie w kształtowaniu konkurencyjności kraju, odgrywają obszary metropolitalne, które są głównymi ośrodkami dynamiki gospodarczej, technologicznej i kulturalnej. Charakteryzują się dużym zasięgiem oddziaływania, a rozwój metropolii ma znaczący wpływ na rozwój nie tylko głównego miasta, ale również innych miast czy gmin w promieniu nawet do 100 km. W ramach osi priorytetowej podejmowane będą działania, których celem jest wzmocnienie infrastrukturalne miast wojewódzkich Polski Wschodniej (Lublin, Białystok, Rzeszów, Olsztyn i Kielce). Rozwój metropolii, które są głównymi ośrodkami dynamiki gospodarczej, technologicznej i kulturalnej, jest warunkiem wzrostu gospodarczego całych regionów, a tym samym poprawy warunków życia na obszarze Polski Wschodniej.
Aby zarazem rozwijać potencjał wzrostu gospodarczego i wspierać swobodę poruszania się oraz podnosić jakość życia mieszkańców potencjalnego obszaru metropolitalnego jest konieczne stworzenie zintegrowanych systemów transportu zbiorowego, które w całości lub w części będą realizowane w ramach Programu. W dłuższej perspektywie rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej przyczyni się do zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców, a tym samym wzrostu dostępności do rynku pracy i nauki.
Oprócz zapewnienia sprawnej komunikacji dla rozwoju miast wojewódzkich niezbędne jest wsparcie na rzecz rozwoju również innych funkcji metropolitalnych, w szczególności przez tworzenie na terenach tych miast obiektów wystawienniczych, kongresowych, targowych i konferencyjnych. Wystawcy oraz zwiedzający, poza bezpośrednimi wydatkami związanymi z udziałem w imprezach wystawienniczych bądź konferencjach, przysparzają dochodów podmiotom takim jak hotele, restauracje oraz środki transportu.
Wszystkie działania w ramach osi priorytetowej przyczyniać się będą do wzrostu ekonomicznej aktywności regionów oraz ich atrakcyjności dla inwestorów, turystów biznesowych, jak również mieszkańców.

Alokacja środków
  • III.1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego – 359 783 508,57 euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • III.2. Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej - 92 838 127,43 euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Główny cel osi priorytetowej

Rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich.

Przewidywane efekty realizacji osi priorytetowej
  • Zwiększenie mobilności mieszkańców.
  • Stworzenie warunków dla dynamicznego rozwoju turystyki kongresowej i targowej.
Główni beneficjenci w ramach osi priorytetowej:
  • gminy, w tym gminy wykonujące zadania powiatu,
  • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/powiatu grodzkiego/ związku międzygminnego - w których akcje lub udziały posiada gmina, powiat grodzki, związek międzygminny lub Skarb Państwa - na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego, bądź podmioty wyłonione w drodze przetargu do świadczenia usług z zakresu transportu publicznego na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego,
  • inne spółki prawa handlowego, w których akcje lub udziały posiada jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa,
  • organizacje pozarządowe,
  • spółki prawa handlowego, w których udziały lub akcje posiada jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa

stopka PORPW

112/146/, ID=1707
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2007-11-15 15:01:20
Aktualizowany: 2010-08-05 09:33:03
Ilość odsłon: 42763
drukuj