PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Oś priorytetowa II: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

W ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej pn. Innowacyjna Gospodarka, Działania II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie realizowała projekt polegający na budowie internetowej sieci szerokopasmowej, obejmującej swym zasięgiem obszar województw Polski Wschodniej tj. województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Główny cel osi priorytetowej

Zapewnienie do końca 2013 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% gospodarstw domowych i 100 % instytucji publicznych i przedsiębiorców z terenu województw Polski Wschodniej.

Właścicielami infrastruktury wybudowanej w ramach projektu będą Samorządy Województw Polski Wschodniej.

Powstanie internetowej sieci szkieletowej umożliwi lokalnym operatorom telekomunikacyjnym oferowanie usług szerokopasmowych w swoich regionach poprzez sieci dostępowe zbudowane w oparciu o węzły dostępowe przyłączone w danej lokalizacji do punktu dystrybucyjnego.

Poprzez taki rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej realizacja projektu będzie się przyczyniała do stopniowego zmniejszania "wykluczenia cyfrowego" województw Polski Wschodniej.

Budżet projektu

Oparty głównie o środki funduszy europejskich, wyniesie 300 mln euro (z tego na dofinansowanie z EFRR przypada ok. 255 mln euro, a na wkład własny samorządów województw około 45 mln euro).

 


 

W dniu 31.03.2010 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przekazało Samorządom Województw Polski Wschodniej i PARP Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej wraz ze Studiami Powiatowymi.

Poniżej możliwość pobrania wojewódzkich studiów wykonalności:

stopka PORPW

112/146/, ID=1693
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2007-11-15 11:48:13
Aktualizowany: 2013-06-06 15:06:48
Ilość odsłon: 50866
drukuj