PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka

 

W ramach osi priorytetowej I: Nowoczesna gospodarka będą realizowane cztery działania:

Główny cel osi priorytetowej
Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Przewidywane efekty realizacji osi priorytetowej

 • podniesienie jakości kształcenia na poziomie wyższym, w szczególności w zakresie tworzenia i wykorzystania nowoczesnych technologii oraz narzędzi i technik informacyjnych,
 • poprawa dostępności przedsiębiorców do zewnętrznych źródeł finansowania na wczesnym etapie działalności firmy oraz poprawa gotowości inwestycyjnej MSP,
 • poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych,
 • zbudowanie stałej platformy kooperacji pomiędzy regionami Polski Wschodniej,
 • podjęcie wspólnych działań promocyjnych w obszarze gospodarki oraz rozwoju współpracy międzyregionalnej.
Opis osi priorytetowej
Działania podejmowane w ramach osi priorytetowej I mają na celu stworzenie sprzyjających warunków inwestycyjnych, powstawania innowacji i ich dyfuzji, efektywnego transferu nowych, innowacyjnych technologii, a także współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, jednostkami naukowymi, a przedsiębiorstwami.

W ramach osi priorytetowej I wspierane będą przedsięwzięcia, które tworząc warunki dla rozwoju regionalnej gospodarki opartej na wiedzy, wpłyną na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej województw Polski Wschodniej. Realizowane będą projekty w zakresie poprawy infrastruktury edukacyjnej służącej prowadzeniu działalności dydaktycznej na poziomie wyższym.

Wsparcie otrzymają przede wszystkim uczelnie Polski Wschodniej o najwyższym standardzie i potencjale naukowym (uniwersytety, politechniki, itp.) zlokalizowane w pięciu miastach wojewódzkich oraz w innych ośrodkach ważnych dla rozwoju regionu.
 
Główni beneficjenci w ramach osi priorytetowej:
 • uczelnie,
 • jednostki samorządu terytorialnego o raz związki i stowarzyszenia z ich udziałem,
 • jednostki naukowe, w tym podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo-rozwojowe,
 • przedsiębiorcy,
 • osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które nie prowadzą innej działalności poza dokonywaniem inwestycji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje ważne dla regionów z punktu widzenia rozwoju regionalnego, w tym m.in.:
  • urzędy statystyczne, biura planowania przestrzennego;
  • instytucje otoczenia biznesu i innowacji (agencje i fundacje rozwoju regionalnego i lokalnego, kluby biznesu, centra obsługi inwestorów, izby gospodarcze, centra transferu technologii, parki technologiczne, przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości, i inne organizacje),
 • organy administracji rządowej.

stopka PORPW

112/146/, ID=1675
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2007-11-14 15:42:09
Aktualizowany: 2012-02-13 10:33:56
Ilość odsłon: 71580
drukuj