PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Nabór projektów rezerwowych na Listę Projektów Indywidualnych do Działania III.1 „Systemy miejskiego transportu zbiorowego” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Nabór zamknięty

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

jako Instytucja Pośrednicząca

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

2007-2013

działając na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zawartego w dniu 6 czerwca 2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

(z późn. zm.)

OGŁASZA NABÓR PROJEKTÓW REZERWOWYCH NA LISTĘ PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO
ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013

w ramach Działania III.1 „Systemy miejskiego transportu zbiorowego” PO RPW

Zgłoszenia projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), ul. Pańska 81/83,
00-834 Warszawa

w terminie do dnia 30 grudnia 2013 r. do godz. 16.30

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku w godzinach
8.30 – 16.30.

Dla zgłoszeń przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla zgłoszeń doręczonych osobiście, za dzień wpływu zgłoszenia uważa się dzień, w którym zgłoszenie zostało dostarczone do Kancelarii PARP do godziny 16.30.

 

Nabór projektów rezerwowych na LPI PO RPW dotyczy projektów polegających na:

1)      budowie i innych robotach budowlanych w zakresie sieci: szynowych (w tym szybkiego tramwaju), trolejbusowych, autobusowych polegających na:

 • budowie i innych robotach budowlanych w zakresie układu torowego na trasach, pętlach, bocznicach i zajezdniach oraz zakupie taboru szynowego,
 • adaptacji sieci kolejowej do potrzeb miejskiego transportu publicznego,
 • budowie i innych robotach budowlanych w zakresie sieci energetycznej i podstacji trakcyjnych tramwajowych czy trolejbusowych,
 • budowie i innych robotach infrastruktury drogowej, w tym w ciągu której znajduje się torowisko,
 • zakupie szynobusów, taboru tramwajowego, taboru trolejbusowego, zakupie lub wymianie taboru autobusowego na czysty ekologicznie (w każdym przypadku - spełniającego najwyższą obowiązującą w Polsce normę) połączonym z przebudową sieci trakcyjnej bądź infrastruktury drogowej na potrzeby miejskiego transportu publicznego,
 • wyposażeniu dróg i torowisk w obiekty inżynieryjne i niezbędne urządzenia drogowe, służące bezpieczeństwu ruchu pojazdów transportu publicznego,
 • budowie i innych robotach budowlanych w zakresie zajezdni autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, służącym prowadzeniu działalności podstawowej (bez prowadzenia działalności usługowo – gospodarczej otwartej na inne podmioty),
 • budowie i innych robotach budowlanych w zakresie przystanków, stacji i węzłów przesiadkowych - zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportu, w tym systemów parkingów dla samochodów „Parkuj i Jedź” („Park & Ride”) oraz dla rowerów („Bike & Ride”) przy krańcowych przystankach komunikacji zbiorowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów,
 • wyposażeniu dróg w infrastrukturę służącą obsłudze transportu publicznego (np. zatoczki, podjazdy, zjazdy) oraz pasażerów (np. przystanki, wysepki);

2)      zakupie oraz montażu urządzeń z zakresu telematyki, wyłącznie w przypadku realizacji zadań wymienionych w punkcie powyżej:

 • systemów centralnego sterowania sygnalizacją,
 • systemów sygnalizacji akustycznej,
 • systemów sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez autobusy, trolejbusy, tramwaje (sygnalizacja akomodacyjna),
 • systemów monitorowania ruchu na kluczowych trasach, w tunelach, newralgicznych punktach miasta wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej,
 • systemów dystrybucji i identyfikacji biletów,
 • systemów nawigacji satelitarnej dla usprawnienia ruchu i podniesienia bezpieczeństwa transportu publicznego,
 • systemów informacji dla podróżnych – elektroniczne tablice informacyjne, w tym systemy on-line,
 • systemów monitorowania bezpieczeństwa montowanych na przystankach, peronach, stacjach, węzłach przesiadkowych, parkingach oraz w taborze,
 • systemów informacji o sytuacji ruchu,
 • systemów sterowania i zarządzania parkingami,
 • systemów informacji o środowisku na potrzeby transportu miejskiego,
 • systemów identyfikacji pojazdów niebezpiecznych i przekraczających dopuszczalną wagę,
 • systemów analiz i planowania komunikacyjnego.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wpis na LPI PO RPW:

 • gminy, w tym gminy wykonujące zadania powiatu.

Dokumentacja aplikacyjna:

Zgłoszenie projektów rezerwowych do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 wraz z wymaganymi załącznikami.

Lokalizacja/miejsce realizacji projektu:

Miasta wojewódzkie Polski Wschodniej (Lublin, Rzeszów, Białystok, Olsztyn, Kielce) oraz gminy należące do potencjalnego obszaru metropolitalnego, rozumianego jako obszar bezpośredniego oddziaływania społeczno – gospodarczego miasta wojewódzkiego, wyodrębniony przez każdy z regionów.

Okres kwalifikowalności wydatków:

01.01.2007 r. – 31.12.2015 r.

Weryfikacja zgłoszeń:

Weryfikacja złożonych dokumentów rozpocznie się po dacie zamknięcia naboru.

Proces weryfikacji Zgłoszenia obejmował będzie sprawdzenie:

 • kompletności dokumentacji Zgłoszenia,
 • zachowania podstawowych zasad przygotowania Zgłoszenia,
 • zgodności z kryteriami strategicznymi określonymi w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie projektów indywidualnych.

Warunkiem pozytywnego wyniku weryfikacji jest otrzymanie nie mniej niż 60% możliwych do uzyskania punktów.

Poziom dofinansowania projektu:

Dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach Działania III.1 PO RPW maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowanych w projekcie.

Sposób przygotowania i składania zgłoszeń:

Jeden egzemplarz wypełnionego Zgłoszenia, wydrukowanego i opatrzonego wymaganymi załącznikami Zgłaszający składa osobiście lub przesyła do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Departament Projektów Infrastrukturalnych

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 grudnia 2013 r. w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy PARP, tj. 8.30-16.30.

Zgłoszenie powinno być starannie opakowane, uniemożliwiając tym samym dostęp
do jego zawartości osobom nieuprawnionym. Ponadto, na opakowaniu należy umieścić:

a)      opis umożliwiający identyfikację zgłoszenia:

Zgłoszenie projektu rezerwowego do Listy Projektów Indywidualnych

Projekt pn. (nazwa projektu)

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013

Oś priorytetowa III: Wojewódzkie ośrodki wzrostu

Działanie III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego

b)      pełną nazwę i adres Wnioskodawcy,

c)      pełną nazwę i adres Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dla zgłoszeń przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za termin wpływu dokumentacji aplikacyjnej uznaje się datę rejestracji ww. dokumentacji w kancelarii PARP.

Wpis na Listę Projektów Indywidualnych PO RPW:

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat o adresie strony internetowej, na której Instytucja Zarządzająca PO RPW zamieszcza Listę Projektów Indywidualnych.

Zaakceptowana Lista Projektów Indywidualnych PO RPW zamieszczana jest również na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Procedura odwoławcza:

Do projektów indywidualnych nie mają zastosowania art. 30b – 30i ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, dotyczące środków odwoławczych, zarówno w odniesieniu do ich wykorzystania w zakresie wyniku oceny zgłoszenia na Listę Projektów Indywidualnych, jak również (w przypadku, gdy projekt zostanie wprowadzony na Listę), w zakresie wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu wpisanego na Listę.

 

DOKUMENTACJA NABORU:

Procedura naboru projektów rezerwowych na LPI PO RPW pobierz plik (498kB)

Wzór zgłoszenia projektów rezerwowych na LPI PO RPW pobierz plik (123kB)

Harmonogram przygotowywania i realizacji projektu pobierz plik (38kB)

Instrukcja wypełniania zgłoszenia projektów rezerwowych na LPI PO RPW pobierz plik (608kB)

Lista sprawdzająca do weryfikacji Zgłoszenia projektów rezerwowych na LPI PO RPW dla Działania III.1 „Systemy miejskiego transportu zbiorowego” PO RPW. pobierz plik (402kB)

Zalecenia Instytucji Pośredniczącej – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczące przygotowania przez Beneficjentów Studium Wykonalności dla projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (link)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 187, poz. 1152 z późń., zm.) (link)

112/146/231/718/, ID=36326
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-10-28 13:54:10
Aktualizowany: 2013-12-31 08:00:24
Ilość odsłon: 19945
drukuj
Dz. III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego