PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Nabór na listę projektów indywidualnych do Działania I.3 „Wspieranie innowacji” PO RPW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

jako Instytucja Pośrednicząca

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013

działając na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 70, poz. 604) oraz na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zawartego w dniu 6 czerwca 2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (z późn. zm.)

Ogłasza nabór projektów na listę Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

w ramach Działania I.3 „Wspieranie innowacji” PO RPW

w Schemacie Wsparcia na Rozwój Ośrodków Innowacyjności

Nabór zamknięty

Zgłoszenia projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

w terminie do dnia 30 sierpnia 2013 r. do godz. 16.30

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku w godzinach
8.30 – 16.30.

Dla zgłoszeń przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla zgłoszeń doręczonych osobiście, za dzień wpływu zgłoszenia uważa się dzień, w którym zgłoszenie zostało dostarczone do Kancelarii PARP do godziny 16.30.

Weryfikacja złożonych dokumentów rozpocznie się po dacie zamknięcia naboru. Na listę zostaną wpisane projekty, które uzyskają najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich zgłoszeń, które zweryfikowane zostaną na poziomie co najmniej 60% możliwych  do uzyskania punktów.

 

Na Listę mogą zostać wpisane projekty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 70, poz. 604):

  • projekty polegające na budowie, rozbudowie, modernizacji i uruchamianiu parków przemysłowych, parków technologicznych oraz inkubatorów przedsiębiorczości i inkubatorów technologicznych;
  • projekty polegające na budowie, rozbudowie i uruchamianiu centrów doskonałości i centrów transferu technologii.

 

Nabór na LPI dotyczy projektów:

  • będących nowymi przedsięwzięciami, które stanowią kontynuację (np. kolejny etap) lub są merytorycznie i rzeczowo powiązane (komplementarne) z dotychczas zrealizowanymi albo realizowanymi projektami ośrodków innowacyjności prowadzących działalność w obszarze Polski Wschodniej (obszar województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego);
  • przyczyniających się do wzmocnienia roli ośrodków innowacyjności już istniejących w Polsce Wschodniej i ich działalności, w szczególności w kolejnej perspektywie finansowej wdrażania polityki strukturalnej Unii Europejskiej.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wpis na LPI:

  • podmioty działające na rzecz innowacyjności, prowadzące działalność, o której mowa w § 4 ust. 1  rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 70, poz. 604);
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki.

 

Dokumentacja aplikacyjna:

Zgłoszenie do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013  wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

 

Lokalizacja/miejsce realizacji projektu:

Obszar województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

 

Minimalna całkowita wartość projektu wynosi co najmniej 12 mln zł, przy czym kwota ta wyraża minimalną całkowitą wartość projektu, a nie minimalną wartość całkowitych wydatków kwalifikowanych.

 

Okres kwalifikowalności wydatków:

01.01.2007 - 31.12.2015.

 

Weryfikacja zgłoszeń:

Weryfikacja zgłoszeń prowadzona będzie z uwzględnieniem kryteriów określonych w Wytycznych w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych.

 

Proces Weryfikacji Zgłoszenia obejmował będzie weryfikację w zakresie kompletności dokumentacji Zgłoszenia i zachowania podstawowych zasad jego przygotowania oraz weryfikację w zakresie kryteriów strategicznych określonych Wytycznymi w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, z uwzględnieniem, jako warunku pozytywnego wyniku weryfikacji, otrzymania nie mniej niż 60% wartości możliwych do uzyskania punktów.

 

Ocena wniosku o dofinansowanie dokonywana będzie pod warunkiem, że zgłoszony projekt uzyska rekomendację IP PO RPW do wpisania na Listę Projektów Indywidualnych.

 

Zgłaszający, który uzyska informację o rekomendacji wpisu projektu na LPI, zobowiązany jest złożyć do Instytucji Pośredniczącej PO RPW wniosek o dofinansowanie projektu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia informacji o rekomendacji, nie później niż do dnia 31 października 2013 r.

 

Budżet i poziom dofinansowania:

Wkład ze środków unijnych (EFRR) przeznaczony na prowadzenie naboru wynosi: 20 806 043,00    EUR, co stanowi równowartość 88 319 571,93 PLN.

 

Do przeliczenia alokacji na PLN przyjęto wartość, wyliczoną jako średnia arytmetyczna kursu EUR/PLN Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia Naboru (gdzie 1 EUR=4,3203) oraz średniej arytmetycznej wartości kursów z przedostatniego dnia roboczego dla dwunastu miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia Naboru (średni kurs za okres od lipca 2012 do czerwca 2013, gdzie 1 EUR = 4,1694).

 

Kwota środków EFRR przeznaczona na udzielanie wsparcia w ramach naboru może ulec zwiększeniu, w przypadku gdy dostępne będą dodatkowe środki przeznaczone na realizację Działania I.3 PO RPW.

 

Na potrzeby prowadzenia naboru wskazana w EUR pula środków będzie przeliczana po kursie EUR/PLN Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc dokonania operacji przeliczenia, w szczególności przeliczenia na potrzeby sporządzenia rekomendacji wpisu projektu na Listę Projektów Indywidualnych, przeprowadzania konsultacji związanych z włączeniem projektu na LPI, czy też zawarcia umowy o dofinansowanie.

 

Poziom dofinansowania projektu ustalany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 70, poz. 604), a także zgodnie z poziomem dofinansowania ustalonym na podstawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO RPW i Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód.

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 

Sposób przygotowania i składania zgłoszeń:

Jeden egzemplarz wypełnionego zgłoszenia, wydrukowanego i opatrzonego wymaganymi załącznikami Zgłaszający składa osobiście lub przesyła do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Departament Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

 

Zgłoszenia przyjmowane są przez cały okres prowadzenia naboru w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy PARP, tj. 8.30-16.30.

 

Dostarczone zgłoszenia oraz wymagane do nich załączniki muszą być kompletne i aktualne. Za datę złożenia zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu do Kancelarii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) kompletnej dokumentacji zgłoszenia w formie pisemnej. Inne formy zgłoszenia niż pisemne przedłożenie dokumentacji do PARP nie będą honorowane w procesie prowadzonego naboru.

 

Wpis na Listę Projektów Indywidualnych:

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat o adresie strony internetowej, na której Instytucja Zarządzająca PO RPW zamieszcza Listę Projektów Indywidualnych.

 

Zaakceptowana Lista Projektów Indywidualnych zamieszczana jest również na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Uwaga!
Rekomendacja wpisania Zgłoszonego projektu na LPI, jak również wpisanie Zgłoszonego Projektu na Listę, stanowią deklarację jego realizacji i związane są z zarezerwowaniem środków na jego realizację w ramach dostępnej alokacji. Nie oznacza to jednak, że Projekt uzyskuje dofinansowanie ze środków Programu automatycznie, bowiem uzyskanie dofinansowania jest uzależnione od spełnienia przez Projekt wymogów formalnych i merytorycznych określonych w kryteriach zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący PO RPW, po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu i pozytywnym zakończeniu jego oceny formalnej i merytorycznej zgodnie z zasadami realizacji PO RPW.

 

Procedura odwoławcza:

Do projektów indywidualnych nie mają zastosowania art. 30b – 30i ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, dotyczące środków odwoławczych, zarówno w odniesieniu do ich wykorzystania w zakresie wyniku oceny zgłoszenia na Listę Projektów Indywidualnych, jak również (w przypadku, gdy projekt zostanie wprowadzony na Listę), w zakresie wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu wpisanego na Listę.

 

DOKUMENTACJA NABORU:

 

Procedura naboru projektów na LPI w ramach PO RPW pobierz plik (201kB)

 

Wzór zgłoszenia do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pobierz plik (217kB)

 

Instrukcja wypełniania zgłoszenia do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 pobierz plik (138kB)

 

Lista sprawdzająca do  weryfikacji  Zgłoszenia projektu na LPI dla Działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. pobierz plik (186kB)

 

Zalecenia Instytucji Pośredniczącej – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczące przygotowania przez Beneficjentów Studium Wykonalności dla projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej pobierz plik (1 176kB)

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 70, poz. 604)  pobierz plik (744kB)

 

stopka PORPW

112/146/229/283/689/, ID=34442
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-07-23 15:36:19
Aktualizowany: 2013-09-02 14:11:05
Ilość odsłon: 31346
drukuj
Dz. I.3 Wspieranie innowacji