PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  27
1 | 2 | 3  >  

utworzony: 2015-08-03 13:32:55

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że zgodnie z porozumieniem z dnia 6 maja br. na zlecenie PARP przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej , począwszy od lipca br. będą prowadzić kontrole pod względem technicznym projektów wyłonionych w drodze konkursu w Działaniu II.1 PO RPW.

112/146/230/670/, ID=48448
utworzony: 2015-07-09 15:43:54

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, iż dla projektów konkursowych realizowanych w ramach działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej dopuszcza możliwość osiągnięcia wskaźnika podłączonych do sieci użytkowników końcowych również w okresie trwałości projektu.

112/146/230/670/, ID=48288
utworzony: 2014-06-27 14:35:57

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 działając na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), zgodnie z § 11 ust. 1, pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. 2013, poz. 423 z późn. zm.) oraz na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zawartego w dniu 6 czerwca 2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (z późn. zm.) ogłasza zmiany na liście projektów rekomendowanych  do udzielenia wsparcia w ramach Działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” PO RPW.

112/146/230/670/, ID=41407
utworzony: 2014-05-06 16:40:16

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 działając na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), zgodnie z § 11 ust. 1, pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. 2013, poz. 423 z późn. zm.) oraz na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zawartego w dniu 6 czerwca 2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (z późn. zm.) ogłasza wyniki konkursu przeprowadzonego w ramach Działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

112/146/230/670/, ID=39888
utworzony: 2014-05-02 14:22:06

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestów została zaktualizowana lista rankingowa projektów złożonych do dnia 31 lipca 2013 r. w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym do Działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/230/670/, ID=39784
utworzony: 2014-03-27 13:27:26

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca PO RPW uprzejmie informuje, że w ramach naboru wniosków o dofinansowanie prowadzonego w trybie konkursowym do Działania II.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na budowę sieci dostępowej „ostatniej mili, który zakończył się w dniu 25 marca 2014 r. o godz. 16.30 złożonych zostało 78 wniosków o dofinansowanie na łączną wnioskowaną sumę dofinansowania 232  mln zł, w tym 198 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (330% alokacji przewidzianej na udzielanie wsparcia).

112/146/230/670/, ID=39151
utworzony: 2014-03-25 10:50:54

Działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu do Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej PO RPW, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż we wnioskach o dofinansowanie złożonych w ramach prowadzonego naboru, wartość wnioskowanego dofinansowania przekroczyła 100% alokacji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ustalonej w § 3 ust. 1 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu, a więc kwotę 60 mln zł.

112/146/230/670/, ID=39088
utworzony: 2014-03-19 09:19:11

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi trybu, w jakim Wnioskodawcy powinni dokonać potwierdzenia złożenia do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków, uprzejmie informujemy, że stosownie do regulacji § 6 Regulaminu Przeprowadzania Konkursu, formularz potwierdzenia złożenia wniosku dostępny pod adresem http://porpw.parp.gov.pl/files/112/146/230/752/19153.doc należy przesłać pocztą elektroniczną na adres potwierdzenia21@parp.gov.pl:

112/146/230/670/, ID=38993
utworzony: 2014-03-17 14:24:26

W związku z licznymi wątpliwościami, jakie pojawiają się w związku z wymogiem przedstawienia przez Wnioskodawców Oświadczenia dotyczącego kwalifikowalności podatku VAT, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że pod adresem http://porpw.parp.gov.pl/files/112/146/230/752/19150.zip publikowane są wzory dokumentu oświadczenia odpowiadające większości, najczęściej występujących, konkretnych przypadków wynikających z sytuacji prawnej Wnioskodawców.

112/146/230/670/, ID=38975
utworzony: 2014-03-17 12:38:08

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że w dniu 14.03.2014 r. na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej w lokalizacji: http://www.uke.gov.pl/wykaz_miejscowosci/ został zamieszczony plik: typy_miejscowosci.xls, który zawiera uzupełniające informacje do pozostałych dwóch wykazów miejscowości, które publikowane były w dniu ogłoszenia naboru wniosków w trybie konkursowym, tj. plików:

112/146/230/670/, ID=38971
1 | 2 | 3  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj