PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Nabór wniosków do Działania II.1 PO RPW

Nabór zamknięty

 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

jako Instytucja Pośrednicząca (IP PO RPW)

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013


działając na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), zgodnie z §11, ust. 1, pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. 2013, poz. 423 z późn. zm.)

 

ogłasza konkurs projektów

w ramach Działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” PO RPW.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać elektronicznie przy użyciu Generatora Wniosków

 

w terminie: od 10 marca 2014 r. do 25 marca 2014 r.,

w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30:00.

PARP może podjąć decyzję o wcześniejszym zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie w sytuacji, gdy łączna kwota wsparcia w ramach złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania osiągnie 150% kwoty wsparcia przeznaczonej na konkurs. Informacja o wcześniejszej dacie zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie zostanie opublikowana na stronie internetowej PARP. IP  PO RPW poinformuje wcześniej na stronie dotyczącej konkursu o przekroczeniu przez złożone wnioski 100% kwoty przeznaczonej na konkurs

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, o których mowa w § 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. 2013, poz. 423 z późn. zm.), tj.:

  • polegających na budowie sieci szerokopasmowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu (definicje najbliższego oraz najbardziej efektywnego punktu dystrybucji Internetu, jak również użytkownika końcowego zamieszczono w § 4, ust. 10, 11 i 22 Rozporządzenia) a użytkownikiem końcowym, w celu umożliwienia bezpośredniego dostarczenia użytkownikowi końcowemu usługi przyłączenia do sieci szerokopasmowej i zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu, na obszarach, na których nie ma odpowiedniego szerokopasmowego dostępu do Internetu lub szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji.

Wsparcie na budowę sieci szerokopasmowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną pomiędzy najbliższym punktem dystrybucji Internetu a użytkownikiem końcowym może być udzielone, jeżeli w miejscowości, w której ma być zbudowana ta infrastruktura, nie istnieje i nie jest planowana budowa najbardziej efektywnego punktu dystrybucji Internetu.

Realizacja projektów objętych wsparciem nie może zakończyć się później niż 31.10.2015 r.


Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

  • przedsiębiorcy z terenu Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowani w Rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez UKE.


Dokumentacja aplikacyjna:

Wniosek o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami pobierz plik (129kB).


Lokalizacja/miejsce realizacji projektu:

Obszar województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego lub Warmińsko-Mazurskiego.


Minimalna wartość wsparcia dla projektu: - co najmniej 100 tys. zł.

 

Ocena wniosków:

Ocena formalna i merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o Kryteria wyboru projektów konkursowych w Działaniu II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, zatwierdzone Uchwałą nr 25/2013 Komitetu Monitorującego PO RPW z dnia 22 marca 2013 r. oraz uchwałą 28/2014 Komitetu Monitorującego PO RPW z dnia 7 marca 2014 r.

 

Budżet konkursu:

Łączny budżet dofinansowania do rozdysponowania w ramach konkursu wyniesie 60 mln PLN.

Kwota środków przeznaczona na udzielanie wsparcia w ramach Konkursu może ulec zwiększeniu w przypadku, gdy dostępne będą wolne środki przeznaczone na realizację Działania II.1.


Termin składania wniosków:

Nabór wniosków jest prowadzony od daty otwarcia naboru określonej w ogłoszeniu o Konkursie, do  25 marca 2014 r., do godziny 16.30:00, tj. do zamknięcia konkursu.

 

Poziom dofinansowania projektów:

Maksymalna intensywność pomocy w zakresie wsparcia, podmiotom o których mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu, nie może przekraczać wielkości określonych w § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402).

 

Sposób składania i przygotowywania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać elektronicznie przy użyciu Generatora Wniosków dostępnego na stronie https://porpw21.parp.gov.pl, a następnie przesłać do PARP potwierdzenie złożenia Wniosku zgodnie z zapisami Regulaminu przeprowadzenia konkursu.

 

W razie wystąpienia problemów technicznych, które uniemożliwią uzupełnienie i przesłanie formularza wniosku o dofinansowanie w terminach składania wniosków, IP PO RPW dopuszcza możliwość złożenia wersji papierowej wniosku w siedzibie IP PO RPW. W takim przypadku dopuszcza się złożenie wypełnionego, wydrukowanego i podpisanego formularza w wersji papierowej, zamieszczonego na stronie IP PO RPW: http://www.parp.gov.pl/ Rozwój Polski Wschodniej / Nabory wniosków/projektów / Działanie II.1.

 

Wniosek w wersji papierowej powinien być składany do Kancelarii

 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
ul. Pańska 81/83,00-834 Warszawa

w terminach składania wniosków i w godzinach pracy Kancelarii PARP.

 

Złożenie wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej, w sytuacjach wskazanych w Regulaminie nie zwalnia Wnioskodawcy z wymogu złożenia tożsamego wniosku o dofinansowanie poprzez Generator Wniosków w momencie, gdy narzędzie będzie już dostępne.

W sytuacjach wskazanych powyżej, za dzień złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się dzień i godzinę, w którym wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami został doręczony do kancelarii IP PO RPW, jednakże brak późniejszego uzupełnienia wniosku w Generatorze Wniosków w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania do Wnioskodawcy informacji o tym, że Generator działa poprawnie, powoduje odrzucenie wniosku

 

Termin poinformowania o wynikach konkursu:

Po zatwierdzeniu przez IZ PO RPW listy projektów rekomendowanych do dofinansowania, IP PO RPW opublikuje nie później niż w dniu 6 maja 2014 r. na stronie internetowej www.parp.gov.pl listę projektów wyłonionych do dofinansowania, a następnie pocztą elektroniczną informuje każdego z Wnioskodawców o ostatecznych wynikach oceny jego projektu i dokumentach wymaganych do podpisania Umowy o dofinansowanie projektu.

 

Procedura odwoławcza:

  1. Środkami odwoławczymi są protest oraz odwołanie.
  2. Protest oznacza pisemne wystąpienie wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Oceniającą lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.
  3. Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie wnioskodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.
  4. Po wyczerpaniu ww. środków odwoławczych Wnioskodawca może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
  5. Szczegółowy tryb i terminy procedury odwoławczej zawierają zapisy Regulaminu przeprowadzania konkursu.

 

Dokumenty do pobrania

Regulamin przeprowadzania konkursu pobierz plik (446kB)

Kryteria wyboru projektów pobierz plik (352kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami (Cześć I pobierz plik (362kB), Cześć II pobierz plik (705kB)), pobierz plik (736kB)

Formularz potwierdzenia złożenia wniosku pobierz plik (39kB)

Instrukcja wypełniania wniosków Część I pobierz plik (331kB), Część II pobierz plik (506kB), pobierz plik (768kB)

Wzór umowy o dofinansowanie pobierz plik (524kB)

Pełna dokumentacja (link)
 

Listy planowanych lokalizacji węzłów sieci SSPW, które powstaną w ramach 5 projektów Działania II.1 „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" zostały zamieszczone na stronach internetowych poszczególnych Województw Polski Wschodniej pod poniższymi linkami.

Woj. Lubelskie

http://www.lubelskie.pl/img/userfiles/files/PDF/internet_szerokopasmowy/25-03_2012/Przewidywane_lokalizacje_wezlow_sieci_SSPW_-_wojewodztwo.pdf

Woj. Podkarpackie

http://www.umwp.podkarpackie.pl/index.php/pobierz/category/7-dzialanie-ii-1-po-rpw-konkurs

Woj. Podlaskie

http://si.wrotapodlasia.pl/pl/Sieci_szerokopasmowe/lokaliza_w_z_w_sspw.htm

Woj. Świętokrzyskie

http://www.e-swietokrzyskie.pl/sspw/do-pobrania/viewcategory/29-lokalizacja-wezlow

Woj. Warmińsko-Mazurskie

http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/350/Informatyzacja/

 

Lista miejscowości kwalifikujących się do wsparcia w ramach konkursu Działania II.1 PO RPW jest zamieszczona na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod linkiem: http://www.uke.gov.pl/wykaz_miejscowosci/

112/146/230/752/, ID=38806
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2014-03-10 13:00:17
Aktualizowany: 2014-03-26 09:06:50
Ilość odsłon: 33917
drukuj