PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Wzory dokumentów

 

Dokumenty dotyczące etapu pre-umowy

Wzór pre-umowy w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Sprawozdawczość - pre-umowa:

 • Wzór informacji Beneficjenta o stanie przygotowania projektu indywidualnego do realizacji
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu - plik z dnia 27.04.2009 (pobierz plik) [36kB]
Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach PO RPW

 • dla projektów poniżej 50 mln euro wraz z instrukcją
  pobierz plik [1 130kB]
 • dla projektów "dużych" powyżej 50 mln euro
  pobierz plik [1 342kB]
Dokumenty dotyczące etapu umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013:

 • ogólna powyżej 50 mln euro („projekt duży” spełniający kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) pobierz plik [493kB]

Wzór Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu dla Beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi (do zastosowania w Projektach, których Beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad)

 • ogólne powyżej 50 mln euro („projekt duży” spełniający kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) pobierz plik [415kB] 

Wzór Noty Wyjaśniającej do Aneksu do Umowy o dofinansowanie Projektu / Porozumienia w sprawie dofinansowania Projektu pobierz plik [147kB]

Weksel in blanco:

 • stanowiący zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie (pobierz plik) [9kB]
 • wzór deklaracji wekslowej wystawcy weksla in blanco dla projektów realizowanych w Działaniu I.3 (pobierz plik) [53kB]

Lista sprawdzająca poprawność zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie najczęściej pojawiających się nieprawidłowości pobierz plik [385kB]

Wniosek o płatność / sprawozdawczość / raporty

Wniosek beneficjenta o płatność

 • formularz wniosku beneficjenta o płatność (pobierz plik) [86kB] 
 • instrukcja do wniosku beneficjenta o płatność (pobierz plik) [321kB]

Formularz weryfikacji dochodów dla projektów

 • o których mowa w art. 55 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (pobierz plik) [186kB]
 • o których mowa w art. 55 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (pobierz plik) [186kB]

Wzór raportu z osiągniętych efektów, o którym mowa w § 19 ust. 2 umowy o dofinansowanie (dotyczy tzw. ogólnego wzoru umowy) (pobierz plik) [91kB]

Ważne dokumenty

Zalecenia do studium wykonalności (pobierz plik) [852kB]

Dokumenty związane z procedurą oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 • Informacje w zakresie stosowania przepisów dot. ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów w ramach realizacji przedsięwzięć współfinansowanych przez Unię Europejską pobierz plik [3 049kB]
 • Zalecenia MRR i GDOŚ w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla „przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich" (pobierz plik) [106kB]
 • Lista sprawdzająca do weryfikacji dokumentacji w zakresie OOŚ/Natura 2000 (pobierz plik) [194kB] wraz z objaśnieniami (pobierz plik) [49kB]
 • Schematy dot. OOŚ (pobierz plik) [1 063kB]
 • Serwisy tematyczne (link)

Prawo zamówień publicznych

 • Zalecenia IZ PO RPW dotyczące zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku symptomów oszustw przy wdrażaniu projektów PO RPW, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka zmów przetargowych w projektach drogowych (31 stycznia 2013 r.)
  pobierz plik [7 513kB]
 • Zalecenia dla beneficjentów funduszy unijnych dotyczące interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych (pobierz plik) [102kB]
 • Zalecenia audytu w zakresie interpretacji niektórych przepisów PZP
  (pobierz plik) [100kB]

Zalecenia Instytucji Pośredniczącej dotyczące publikacji ogłoszeń o zamówieniach wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z uznaniem przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i Komisję Europejską (KE) zamieszczenia ogłoszeń/zapytań ofertowych wyłączonych ze stosowania ustawy prawo zamówień publicznych na stronie internetowej Beneficjenta oraz w jego siedzibie w miejscu publicznie dostępnym za niewystarczające do zapewnienia przejrzystości, jawności oraz konkurencyjności wyboru wykonawcy, Instytucja Zarządzająca PO RPW w celu zminimalizowania zagrożenia ewentualnych korekt finansowych ze strony KE, pomimo braku formalnie takiego wymogu, zdecydowała się rekomendować Beneficjentom PO RPW dokumentowanie procesu dokonywania wyboru wykonawców poprzez publikację ogłoszenia/zapytania ofertowego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE).

Biorąc pod uwagę w szczególności wartość i rodzaj (dostawa, usługa, roboty budowlane) kontraktu, warunki rynkowe, lokalizację projektu oraz zakres zainteresowania pozyskaniem zamówienia przez potencjalnych oferentów, w celu wykazania spełnienia warunków traktatowych zachowania przejrzystości, jawności i konkurencyjności wyboru wykonawców, Instytucja Pośrednicząca rekomenduje, aby każdorazowo przeanalizować zasadność przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji w DUUE, co w przypadku audytu projektu znacząco ułatwi wykazanie spełnienia powyżej przywołanych zasad.

W przypadku wątpliwości proszę kontaktować się z opiekunem projektu w celu poddania wspólnej analizie zasadność publikacji ogłoszenia w odniesieniu do konkretnego zamówienia.

 • Dokument Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” (obowiązuje od 31.05.2014 r.)
  Instrukcja pobierz plik [102kB]

          Załącznik pobierz plik [132kB]

 

Inne dokumenty służące prawidłowej realizacji PO RPW

Wytyczne horyzontalne:

Wytyczne dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

 

Portal Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej www.polskawschodnia.gov.pl

Archiwum dokumentów do pobrania

stopka PORPW

112/146/, ID=1698
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2007-11-15 12:30:49
Aktualizowany: 2015-02-12 11:54:13
Ilość odsłon: 34494
drukuj