PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Nabór ekspertów I.3 PO RPW

Nabór zamknięty

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
działając jako Instytucja Pośrednicząca
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

zaprasza

do składania wniosków o wpis na Listę ekspertów zewnętrznych dokonujących oceny merytorycznej projektów w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Oś priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka
Działanie I.3. Wspieranie innowacji

Zakres współpracy:

 • Dokonywanie merytorycznej oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Działania I.3. Wspieranie innowacji PO RPW,
 • Uczestnictwo w pracach Komisji Oceniającej powoływanej przez Prezesa Polskiej Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości.


Przewidywany termin rozpoczęcia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie to kwiecień 2012 roku.

Warunki współpracy:
Za I i II etap oceny każdego wniosku o dofinansowanie, eksperci otrzymają wynagrodzenie w wysokości 1000,00 zł (jeden tysiąc) brutto za jeden wniosek składany przez wnioskodawcę. Wynagrodzenie wypłacane będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 
Ekspertem zewnętrznym może być osoba, która spełnia jednocześnie wskazane poniżej wszystkie kryteria formalne, wszystkie kryteria merytoryczne konieczne oraz co najmniej 3 kryteria merytoryczne pożądane.

Kryteria formalne – Kandydatka/Kandydat:

 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie był/a karana/y za przestępstwa umyślne i nie toczą się wobec niej/niego postępowania karne związane z popełnieniem przestępstw z winy umyślnej,
 • nie pozostaje w stosunku pracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • jest dyspozycyjna w okresie oceny wniosków.

 
Kryteria merytoryczne konieczne – Kandydatka/Kandydat:

 • posiada wykształcenie wyższe,
 • posiada doświadczenie w tworzeniu lub opiniowaniu studiów wykonalności lub w ocenie projektów inwestycyjnych lub minimum 1 rok doświadczenia w zarządzaniu programami finansowanymi ze środków programu Phare lub innych środków pomocowych,
 • posiada znajomość PO RPW oraz dokumentów programowych wskazanych poniżej w zaproszeniu.

Kryteria merytoryczne pożądane – Kandydatka/Kandydat:

 • posiada udokumentowane doświadczenie w merytorycznej ocenie wniosków o dofinansowanie dotyczących projektów inwestycyjnych,
 • posiada znajomość problematyki Działania I.3 „Wspieranie innowacji” określoną rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 34, poz. 271) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 70, poz. 604),
 • posiada udokumentowaną bardzo dobrą znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem/ realizacją projektów infrastrukturalnych,
 • posiada wiedzę z zakresu prawnych zagadnień związanych z realizacją projektów inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, a także podmioty gospodarcze;
 • posiada wiedzę z zakresu zasad analizy finansowej i ekonomicznej projektu.


Spełnienie kryteriów formalnych zostaje udokumentowane poprzez złożenie oświadczenia według załączonego wzoru.

Ocena spełnienia kryteriów merytorycznych koniecznych i pożądanych odbywa się na podstawie przekazanych przez Kandydatkę/ Kandydata dokumentów. Ważne jest, aby posiadane doświadczenie zostało odpowiednio udokumentowane.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wpis na Listę ekspertów zewnętrznych wraz z załącznikami:

 • kserokopiami dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dokumenty muszą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o wpis na Listę ekspertów zewnętrznych),
 • kserokopiami dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe Kandydatki/ Kandydata (dokumenty muszą zostać poświadczone poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o wpis na Listę ekspertów zewnętrznych),
 • podpisane oświadczenie o spełnieniu kryteriów formalnych.

Dokumenty aplikacyjne, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wniosek o wpis na Listę ekspertów zewnętrznych w ramach PO RPW, Oś priorytetowa I, Działanie I.3”, należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Departament Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

w terminie do dnia 5 marca 2012 r. (decyduje data wpływu dokumentów do Kancelarii PARP).

Wnioski złożone po terminie lub niespełniające powyższych warunków pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ocena zgłoszonych aplikacji przeprowadzona zostanie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym upływa termin składania wniosków. PARP zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów z kandydatami.

Lista ekspertów zewnętrznych wyłonionych na podstawie przeprowadzonego naboru wraz z podaniem imienia, nazwiska, oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej PARP.

Jednocześnie, wyłonieni eksperci zewnętrzni zostaną włączeni do bazy ekspertów, tworzonej i prowadzonej zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sekcji Projektów Innowacyjnych Departamentu Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki PARP: ing_1.3@parp.gov.pl.

Lista kluczowych dokumentów i aktów prawnych, których znajomość jest niezbędna do prowadzenia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach Działania I.3 Wspieranie innowacji PO RPW:

 • Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., str. 1 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., str. 25 z późn. zm.);
 • Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006 r., str. 1);
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r., str. 3);
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379 z 28.12.2006 r., str. 5);
 • Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004 r. str. 2);
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 roku w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 34, poz. 271);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 70, poz. 604);
 • Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013;
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych PO RPW;
 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód;
 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej;
 • Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Przewodnik. Komisja Europejska, 2008, (ang. Guide to cost-benefit analysis of investment projects);
 • Zalecenia Instytucji Pośredniczącej – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczące przygotowania przez Beneficjentów Studium Wykonalności dla projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej;
 • Kryteria wyboru projektów w ramach PO RPW;
 • Regulamin Przeprowadzania Konkursu (jeżeli ocena wniosków o dofinansowanie prowadzona jest w odniesieniu do projektów zgłoszonych w trybie konkursowym do Działania I.3 PO RPW).

Dokumentacja (link)

 

stopka PORPW

112/146/229/444/, ID=25620
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-02-16 12:56:37
Aktualizowany: 2013-01-07 11:47:46
Ilość odsłon: 46280
drukuj