PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Nabór projektów rezerwowych na Listę Projektów Indywidualnych do Działania IV.1 „Infrastruktura drogowa” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Nabór zamknięty

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

jako Instytucja Pośrednicząca

dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

działając na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) oraz na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zawartego w dniu 6 czerwca 2007 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (z późn. zm.)

OGŁASZA NABÓR PROJEKTÓW REZERWOWYCH NA LISTĘ PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO
ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013

w ramach Działania IV.1 „Infrastruktura drogowa” PO RPW

Zgłoszenia projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), ul. Pańska 81/83,
00-834 Warszawa

w terminie do dnia 20 września 2013 r. do godz. 16.30

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku w godzinach
8.30 – 16.30.

Dla zgłoszeń przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla zgłoszeń doręczonych osobiście, za dzień wpływu zgłoszenia uważa się dzień, w którym zgłoszenie zostało dostarczone do Kancelarii PARP do godziny 16.30.

Weryfikacja złożonych dokumentów rozpocznie się po dacie zamknięcia naboru. Na Listę zostaną wpisane projekty, które uzyskają najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich zgłoszeń, które zweryfikowane zostaną na poziomie co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów.

Nabór projektów rezerwowych na LPI PO RPW dotyczy projektów których wartość wynosi nie mniej niż:

  • 8 mln PLN dla projektów obejmujących wyłącznie budowę/rozbudowę obwodnic,
  • 20 mln PLN dla pozostałych projektów,

polegających na:

budowie, bądź modernizacji odcinków dróg wojewódzkich Polski Wschodniej, które usprawnią połączenia komunikacyjne pomiędzy województwami, ośrodkami miejskimi oraz poprawią dostęp do terenów inwestycyjnych, atrakcji turystycznych, przejść granicznych, a także do sieci dróg krajowych lub międzynarodowych i innych miejsc ważnych dla rozwoju gospodarczego regionów. Wsparciem objęta zostanie również budowa i przebudowa obwodnic, mostów, tuneli, wiaduktów, estakad oraz węzłów i skrzyżowań w ciągach tych dróg. Ponadto wspierana będzie budowa obwodnic miast w ciągach dróg krajowych.

Kwalifikowalne będą wyłącznie projekty drogowe realizowane w ciągach drogowych wyznaczonych w PO RPW.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wpis na LPI PO RPW:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Dokumentacja aplikacyjna:

Zgłoszenie projektów rezerwowych do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Lokalizacja/miejsce realizacji projektu:

Obszar województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Okres kwalifikowalności wydatków:

01.01.2007 – 31.12.2015.

Weryfikacja zgłoszeń:

Proces weryfikacji Zgłoszenia obejmował będzie weryfikację:

  • kompletności dokumentacji Zgłoszenia,
  • zachowania podstawowych zasad przygotowania Zgłoszenia,
  • zgodności z kryteriami strategicznymi określonymi w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych.

Warunkiem pozytywnego wyniku weryfikacji jest otrzymanie nie mniej niż 60% możliwych do uzyskania punktów.


Poziom dofinansowania projektu:

Dla projektów indywidualnych realizowanych w ramach Działania IV.1 PO RPW maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowanych w projekcie.

 

Sposób przygotowania i składania zgłoszeń:

Jeden egzemplarz wypełnionego Zgłoszenia, wydrukowanego i opatrzonego wymaganymi załącznikami Zgłaszający składa osobiście lub przesyła do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Departament Projektów Infrastrukturalnych

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 września 2013r. w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy PARP, tj. 8.30-16.30.

  1. Zgłoszenie powinno być starannie opakowane, uniemożliwiając tym samym dostęp do jego zawartości osobom nieuprawnionym. Ponadto, na opakowaniu należy umieścić:

a)      opis umożliwiający identyfikację zgłoszenia:

Zgłoszenie projektu rezerwowego do Listy Projektów Indywidualnych

Projekt pn. (nazwa projektu)

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013

Oś priorytetowa IV: Infrastruktura Transportowa

Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa

b)      pełną nazwę i adres Wnioskodawcy,

c)      pełną nazwę i adres Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dla zgłoszeń przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp., za termin wpływu dokumentacji aplikacyjnej uznaje się datę rejestracji ww. dokumentacji w kancelarii PARP.


Wpis na Listę Projektów Indywidualnych PO RPW:

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat o adresie strony internetowej, na której Instytucja Zarządzająca PO RPW zamieszcza Listę Projektów Indywidualnych.

Zaakceptowana Lista Projektów Indywidualnych PO RPW zamieszczana jest również na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Procedura odwoławcza:

Do projektów indywidualnych nie mają zastosowania art. 30b – 30i ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, dotyczące środków odwoławczych, zarówno w odniesieniu do ich wykorzystania w zakresie wyniku oceny zgłoszenia na Listę Projektów Indywidualnych, jak również (w przypadku, gdy projekt zostanie wprowadzony na Listę), w zakresie wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projektu wpisanego na Listę.

 

DOKUMENTACJA NABORU:

Procedura naboru projektów rezerwowych na LPI PO RPW pobierz plik (503kB)

Wzór zgłoszenia projektów rezerwowych na LPI PO RPW pobierz plik (196kB)

Instrukcja wypełniania zgłoszenia projektów rezerwowych na LPI PO RPW
pobierz plik (682kB)

Lista sprawdzająca do weryfikacji Zgłoszenia projektów rezerwowych na LPI PO RPW dla Działania IV.1 „Infrastruktura drogowa” PO RPW.
pobierz plik (533kB)

Zalecenia Instytucji Pośredniczącej – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczące przygotowania przez Beneficjentów Studium Wykonalności dla projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pobierz plik (852kB)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 187, poz. 1152 z późń., zm.)
(link)

112/146/232/419/, ID=34805
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2013-08-12 14:19:43
Aktualizowany: 2013-09-23 09:37:37
Ilość odsłon: 24369
drukuj