PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Zadania, sposób ich realizacji, wykonywanie i skutki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje zadania z zakresu administracji rządowej, które zostały określone dla niej w programach rozwoju gospodarki, w szczególności w zakresie wspierania:

1) przedsiębiorców, w szczególności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą;

2) eksportu;

3) rozwoju regionalnego;

4) działalności innowacyjnej w rozumieniu przepisów o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;

5) tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich;

6) rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców.

 

Agencja uczestniczy w realizacji programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.2)) oraz w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984):

1) jako instytucja wdrażająca (instytucja pośrednicząca II stopnia) albo pośrednicząca, udzielająca pomocy finansowej beneficjentom określonym w art. 6b ust. 1 lub

2) jako beneficjent.

 

Do zadań Agencji należy w szczególności:

1) badanie roli mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w gospodarce;

2) analizowanie administracyjnych, prawnych i finansowych barier rozwoju mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców;

3) opracowywanie corocznych raportów i ich rozpowszechnianie, w tym przez zamieszczanie na stronie internetowej;

4) gromadzenie i udostępnianie informacji o programach pomocowych w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

5) działanie na rzecz realizacji założeń polityki innowacyjnej państwa;

6) wspieranie i promocja przedsięwzięć, w tym programów, centralnych i regionalnych w zakresie rozwoju innowacyjności;

7) przygotowywanie i realizacja własnych programów działań wspierających działalność innowacyjną;

8) wspomaganie organów administracji rządowej i samorządowej w zbieraniu i przetwarzaniu danych o potrzebach gospodarki narodowej w zakresie innowacyjności;

9) wspieranie działalności instytucji otoczenia przedsiębiorstw działających na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, takich jak: instytuty badawcze, centra badawczo-rozwojowe, centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości i parki technologiczne;

10) współpraca międzynarodowa w zakresie promocji i rozwoju innowacyjności.

 

Agencja realizuje zadania w szczególności przez:

1) świadczenie usług doradczych;

2) organizowanie szkoleń i seminariów;

3) organizowanie przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych, targowych i wystawienniczych w kraju;

4) organizowanie, w porozumieniu z właściwymi instytucjami, przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych za granicą;

5) gromadzenie i udostępnianie informacji istotnych dla bezrobotnych

6) opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji;

7) świadczenie usług eksperckich, w tym organom administracji rządowej i organom jednostek samorządu terytorialnego;

8) prowadzenie pod nazwą "Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw", zwanego dalej "KSU", rejestru podmiotów, które zapewniają należyte świadczenie usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych lub finansowych mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom oraz podmiotom podejmującym działalność gospodarczą;

8a) prowadzenie w ramach rejestru, o którym mowa w pkt 8, rejestru podmiotów działających na rzecz innowacyjności pod nazwą "Krajowa Sieć Innowacji";

9) promowanie podmiotów, o których mowa w pkt 8 i 8a, organizowanie współpracy między nimi oraz świadczenie na ich rzecz usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych;

10) udzielanie pomocy finansowej przeznaczonej na:

a) wspomaganie działań określonych w pkt 1-6 i 11, prowadzonych przez inne podmioty,

b) szkolenia, usługi doradcze lub wspomaganie inwestycji przedsiębiorców, w szczególności sprzyjających wzrostowi ich konkurencyjności lub innowacyjności,

c) działania określone w art. 6b ust. 5 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

d) wzmacnianie potencjału podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, innowacyjności, zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,

e) uzyskanie ochrony i realizację ochrony prawa własności przemysłowej,

f) realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej;

g) przygotowanie przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach międzynarodowych programów innowacyjnych lub udział w tych programach,

h) dostosowanie działalności przedsiębiorcy do zmieniających się warunków rynkowych, w szczególności wywołanych kryzysem gospodarczym i finansowym,

i) odtworzenie zdolności prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców dotkniętych skutkami klęski żywiołowej.

11) podejmowanie, wspieranie i finansowanie przedsięwzięć w zakresie transferu nowych technologii w rozumieniu przepisów o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

 

164/165/, ID=15359
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Data publikacji: 2010-04-27 10:12:51
Data wytworzenia: 2010-04-27 10:12:51
Data modyfikacji: 2014-04-10 09:10:32 przez Karol Demski
Udostępniający: Karol Demski
Autor dokumentu: Karol Demski
Ilość odsłon: 30353
drukuj
.