PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
drukuj

Praktyki w PARP

Oferty praktyk dla studentów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Zapraszamy studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych: (link)

(Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM (link)

Studentów zainteresowanych kontaktem z naszą Agencją i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: 22 432 70 48 i/lub mailowo pod adresem: praktyki.parp@parp.gov.pl.


Studenci i Absolwenci
oraz
Słuchacze Szkół Policealnych i Pomaturalnych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to szansa na to by zdobyć ciekawe doświadczenie. Liczymy na Waszą wiedzę, zdolności analityczne, kreatywność, skuteczność i zaangażowanie. W zamian oferujemy pracę w gronie świetnie wykwalifikowanych specjalistów i dostęp do zasobów wiedzy PARP. Dzięki temu zbudujecie wyjątkowe doświadczenie zawodowe w jednym z wybranych zespołów. Zobacz czym się zajmujemy.

Departament Koordynacji Wdrażania Programów Departament Koordynacji Wdrażania Programów odpowiada za koordynację działań związanych z pełnieniem przez Agencję roli instytucji wdrażającej (instytucji pośredniczącej II stopnia) i instytucji pośredniczącej w programach realizowanych przez Agencję.
Departament Wsparcia e-Gospodarki Departament Wsparcia e-Gospodarki odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju gospodarki elektronicznej.
Departament Wsparcia Działalności Badawczo-Rozwojowej Departament Wsparcia Działalności Badawczo-Rozwojowej odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działalności badawczo-rozwojowej oraz uzyskiwania i realizacji ochrony prawa własności przemysłowej.
Departament Wsparcia Innowacyjności Departament Wsparcia Innowacyjności odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie wspierania innowacyjności w gospodarce.
Departament Wsparcia Projektów Szkoleniowych Departament Wsparcia Projektów Szkoleniowych odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie wspierania projektów szkoleniowych mających na celu poprawę adaptacyjności przedsiębiorstw.
Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działalności instytucji otoczenia przedsiębiorstw, działających na rzecz zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki.
Departament Programów Pilotażowych Departament Programów Pilotażowych odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie wdrażania pilotażowych instrumentów pomocy finansowej.
Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności jest komórką interdyscyplinarną odpowiedzialną za przeprowadzanie ewaluacji programów i badań oraz za przygotowywanie, analiz, diagnoz, ocen, prognoz i rekomendacji, za wyjątkiem zadań z tego zakresu przekazanych innym komórkom organizacyjnym.
Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców i pracowników.
Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie współpracy Agencji z instytucjami otoczenia przedsiębiorstw, organizowania współpracy między nimi oraz wspierania świadczenia przez te instytucje usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych.
Departament Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki Departament Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju regionalnego, w tym za przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej.
Departament Projektów Infrastrukturalnych Departament Projektów Infrastrukturalnych odpowiada za realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju regionalnego, a zwłaszcza przyspieszenia tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej, w tym w szczególności zadań Agencji jako instytucji pośredniczącej w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
Departament Promocji Gospodarczej Departament Promocji Gospodarczej odpowiada za realizację zadań w zakresie wspierania eksportu i promocji gospodarczej.
Departament Komunikacji Zewnętrznej Departament Komunikacji Zewnętrznej odpowiada za powszechny dostęp do informacji o programach wdrażanych przez Agencję oraz za promocję tych programów, dbając o pozytywny wizerunek Agencji.
Departament Finansowo-Księgowy Departament Finansowo-Księgowy odpowiada za gospodarkę finansową oraz rachunkowość Agencji i realizuje zadania związane z tworzeniem i monitoringiem planu finansowego i planu wydatków, zarządzaniem środkami finansowymi, za wyjątkiem zadań z tego zakresu przekazanych innym komórkom organizacyjnym.
Biuro Prezesa Biuro Prezesa odpowiada za organizacyjną i techniczną obsługę Prezesa, Zastępców Prezesa i Rady Nadzorczej, a także za prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień szczególnych.
Biuro Zarządzania Kadrami Biuro Zarządzania Kadrami odpowiada za obsługę kadrową i płacową a także rekrutację, szkolenia i rozwój pracowników Agencji
Biuro Administracji Biuro Administracji odpowiada za sprawowanie właściwego zarządu majątkiem i obsługę administracyjną Agencji.
Biuro Prawne Biuro Prawne odpowiada za zapewnienie sprawnej, bieżącej obsługi prawnej Agencji, z wyłączeniem spraw związanych z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Biuro Zamówień Publicznych Biuro Zamówień Publicznych odpowiada za organizacyjną i prawną obsługę umów o dostawy, roboty budowlane i usługi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r., Nr 113, poz. 759).
Biuro Informatyki Biuro Informatyki odpowiada za budowę, rozwój, modyfikację, integrację, wdrażanie oraz utrzymywanie infrastruktury i systemów informatycznych potrzebnych do obsługi zadań realizowanych przez Agencję z uwzględnieniem zapewnienia ciągłości działania środowiska informatycznego.
Biuro Zarządzania Jakością Biuro Zarządzania Jakością odpowiada za utworzenie, wdrożenie i utrzymanie mechanizmów zapewniających stałą poprawę jakości usług administracyjnych świadczonych przez Agencję w wykonaniu jej zadań, w sposób zgodny z oczekiwaniami beneficjentów i strategią Agencji.
Biuro Audytu Wewnętrznego Biuro Audytu Wewnętrznego odpowiada za wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w tym za systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej oraz wykonywanie usług i czynności doradczych w Agencji i w podmiotach wykonujących zadania delegowane.

 

Od kandydatów oczekujemy:

* zainteresowania tematyką rozwoju przedsiębiorczości w Polsce,
* biegłej obsługi komputera,
* dobrej organizacji pracy,
* umiejętności pracy w zespole,
* znajomości języka angielskiego.

Aplikacja na praktyki powinna zawierać:

* CV,
* list motywacyjny,
* propozycję terminu i wymiaru odbywania praktyk,
* oświadczenie studenta zawierające informację o średniej ocen uzyskanej w czasie studiów ,
* wskazanie propozycji zespołów, w których praktyka miałaby się odbywać.

Długość i zakres praktyk ustalane są w indywidualnym programie praktyki. Praktyka może być odbywana w ciągu całego roku kalendarzowego.

Przyjęcie na praktykę odbywa się na podstawie skierowania z Uczelni, porozumienia - umowy zawartej z Uczelnią i PARP lub własnego wniosku o możliwość odbycia praktyki bezpłatnej.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Wnioski o praktykę należy przesłać na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
fax: 22 432 86 20

bądź pocztą elektroniczną: praktyki.parp@parp.gov.pl, zaznaczając w temacie: "PRAKTYKI"

 

Praktyki Zawodowe

Na praktyki zawodowe przyjmowani są słuchacze szkół policealnych.
Zgłoszenie składa szkoła słuchacza.
Zgłoszenie należy przesłać z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem na adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
fax: 22 432 86 20
e-mail: praktyki.parp@parp.gov.pl

Praktyki zawodowe odbywają się na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 113, poz. 988). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie pokrywa kosztów przejazdu, ubezpieczenia, nie zabezpiecza i nie pokrywa kosztów zakwaterowania w czasie trwania praktyki. Praktyki są nieodpłatne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 432 70 48.

164/166/171/, ID=2469
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Data publikacji: 2006-11-10 10:47:17
Data wytworzenia: 2006-11-10 10:47:17
Data modyfikacji: 2015-07-21 14:06:20 przez Aneta Zielińska-Sroka
Udostępniający: Aneta Zielińska-Sroka
Autor dokumentu: Maciej Rogulski
Ilość odsłon: 55165
drukuj
.