PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Działanie V.2 Trasy rowerowe

W ramach działania V.2 realizowany będzie kompleksowy projekt mający na celu stworzenie podstawowej infrastruktury związanej z obsługą ruchu rowerowego. Projekt swym zasięgiem obejmuje województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie. Projekt składa się z dwóch komponentów:

 • wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych oraz budowa, rozbudowa i modernizacja dróg (ścieżek) dla rowerów o utwardzonej nawierzchni, które umożliwią bezpieczne przemieszczanie się turysty rowerowego oraz połączą miejsca kluczowe z punktu widzenia ruchu rowerowego (dworce kolejowe, autobusowe, parkingi, atrakcje turystyczne),
 • budowa i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej tj. stojaków na rowery, wiat postojowych, wiat widokowych, itp. oraz innych urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przejazdu po drogach (ścieżkach) rowerowych realizowanych w ramach Programu.

Planowany budżet projektu to 50 000 000 euro.

1. Beneficjent

Beneficjentami projektu są Urzędy marszałkowskie pięciu województw Polski Wschodniej, które realizować będą projekt przy współpracy z Partnerami w tym jednostkami samorządu terytorialnego oraz zarządami dróg i lasów.

2. Uzasadnienie realizacji Projektu

Stworzenie bezpiecznej infrastruktury dla ruchu rowerowego stanowi element rozwoju zrównoważonego transportu oraz wywoła impuls do rozwoju i promowania turystyki rowerowej. Całość wspieranych działań przyczyni się do aktywizacji społecznej i otworzy nowe możliwości spędzania wolnego czasu.

Realizacja kompleksowego działania na rzecz wytyczenia turystycznej trasy rowerowej przyczyni się do ochrony miejsc cennych przyrodniczo przed nieskoordynowanym ruchem turystycznym. Wspierane działania w istotny sposób wpłyną na poprawę dostępności miejsc atrakcyjnych turystycznie, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznego dojazdu.

Wytyczenie trasy poprzedzone zostanie konsultacjami społecznymi, w których zakładany jest szeroki udział zarówno jednostek samorządu terytorialnego i przedstawicieli społeczności lokalnych jak również organizacji społecznych działających w zakresie ochrony środowiska oraz promocji turystyki rowerowej.

Trasa rowerowa poprowadzona przez wartościowe przyrodniczo i kulturowo tereny w makroregionie da możliwość rozwoju turystyki specjalistycznej. Będzie to stymulującym czynnikiem do dostosowania i rozbudowy lokalnej bazy turystycznej oraz restrukturyzacji zawodowej na wsi. Realizowane działania mają pozytywnie wpłynąć na rozwój małej przedsiębiorczości ze specjalnym uwzględnieniem agroturystyki. Ponadto mieszkańcom miast Polski Wschodniej stworzy możliwość aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku w granicach makroregionu.

Dla Polski Wschodniej rozwój turystyki rowerowej będzie znaczącym czynnikiem rozwoju lokalnego, z wykorzystaniem istniejącego potencjału, m.in. dużych naturalnych walorów krajoznawczo – turystycznych i przyrodniczych, a także szlaków pielgrzymkowych do miejsc kultu religijnego.

3. Założenia Działania

Realizacja projektu uwzględniać będzie następujące założenia:

 • możliwie kompletny i spójny przebieg trasy umożliwiający dogodne połączenie wszystkich województw w ramach istniejącej sieci tras rowerowych w Polsce Wschodniej.

Celem projektu jest zaprojektowanie możliwie kompletnego i spójnego przebiegu trasy umożliwiającego dogodne połączenie wszystkich Województw w ramach istniejącej sieci tras rowerowych w Polsce Wschodniej. Poszczególne województwa łączyć się będą ze sobą  tzw. punktami styku umożliwiającymi płynne pokonywanie trasy przez turystów rowerowych. Ważnym aspektem realizacji projektu jest jego komplementarność w stosunku do planowanej oraz już istniejącej infrastruktury turystycznej, a zwłaszcza istniejących szlaków rowerowych. Jednym z głównych celów stawianych przed projektem jest połączenie istniejących lokalnych tras w spójną sieć tras rowerowych w Polsce Wschodniej, a także skomunikowanie z punktami obsługiwanymi przez transport publiczny i obiektami podstawowej infrastruktury turystycznej.  Planuje się, iż projekt stworzy funkcjonalną całość w ramach systemu rozwoju turystyki z innymi inwestycjami zrealizowanymi w ciągu ostatnich 3 lat.

 • Szczegółowy przebieg trasy opracowany zostanie ze specjalnym uwzględnieniem walorów turystyczno-krajoznawczych Polski Wschodniej.

  Kluczowym zagadnieniem jest taka budowa i modernizacja sieci tras rowerowych by wiodły one do obszarów atrakcyjnych turystycznie, zabytków oraz miejsc cennych przyrodniczo. Szczegółowy przebieg trasy wyznaczony zostanie w oparciu o listę największych atrakcji turystyczno-krajoznawczych opracowaną przez władze samorządowe poszczególnych województw. Celem projektu jest zarówno ułatwienie turyście dotarcie do powszechnie znanych atrakcji turystycznych Polski Wschodniej jak i odkrycie przed nim mniej rozpropagowanych obszarów. Ponadto wytyczenie nowych szlaków przyczyni się do ochrony miejsc cennych przyrodniczo przed nieskoordynowanym ruchem turystycznym.
 • Dbałość o bezpieczeństwo i wygodę rowerzysty.

  Inwestycje realizowane w ramach projektu mają znacząco wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego ze specjalnym uwzględnieniem rowerzystów. Celem projektu jest takie wyznaczenie przebiegu trasy rowerowej, by gwarantowała bezpieczeństwo ruchu drogowego – zarówno rowerzystów jak i innych użytkowników dróg. Stosowane rozwiązania projektowe i techniczne wpłynąć mają na bezpieczeństwo przejazdu, minimalizujące prawdopodobieństwo kolizji z pojazdami mechanicznymi.  Planuje się także utworzenie sieci miejsc postojowych dla rowerzystów. Ponadto projekt przyczyni się do aktywizacji lokalnych przedsiębiorców świadczących usługi w sektorze turystycznym, w tym także skierowanych do turystów rowerowych.
 • W trakcie realizacji projektu przewiduje się aktywny udział partnerów społecznych.

  Zakładane są szerokie konsultacje z jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami społeczności lokalnych a także organizacjami społecznymi działającymi w zakresie ochrony środowiska oraz promocji turystyki rowerowej. Aktywne uczestnictwo zainteresowanych partnerów społecznych zakłada się na każdym etapie realizacji projektu.
 • Spójność z dokumentami i planami dotyczącymi rozwoju turystyki a także innymi programami operacyjnymi.

  Realizacja projektu zakłada spójność z dokumentami i planami dotyczącymi rozwoju turystyki, w tym m.in. Strategią Rozwoju Turystyki na lata 2007 – 2013 oraz strategiami rozwoju województw. Zakłada się komplementarność z innymi ogólnopolskimi programami operacyjnymi oraz regionalnymi programami operacyjnymi.

4. Lokalizacja

Działanie swym zasięgiem obejmuje województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie.

 

5. Terminy

 • Przygotowanie inwestycji: 2008-2011.
 • Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji:  2012-2013.

6. Środki finansowe

Źródła finansowania Projektu:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85% kosztów kwalifikowanych) – 42 500 000 euro.
 • Dotacja rozwojowa z budżetu państwa (10% kosztów kwalifikowanych) – 5 000 000 euro.
 • wkład własny Beneficjenta ( min. 5% kosztów kwalifikowanych).

7. Przygotowanie założeń wdrażania projektu

Trwa przygotowanie Studium Wykonalności na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W ramach Studium opracowane zostaną następujące materiały:

 • Etap I – Opracowanie szczegółowego modelu wdrażania Działania V.2 PO RPW wraz z analizą formalno-prawną przygotowania i realizacji projektów w województwach Polski Wschodniej z uwzględnieniem ich uwarunkowań i dokumentów strategicznych;
 • Etap II – Wykonanie analiz, dla każdego z województw Polski Wschodniej, informacji i danych na temat wariantów o rozwiązaniach optymalnych z punktu widzenia ekonomicznej zasadności wyboru wariantu korytarza trasy głównej, ochrony środowiska oraz technicznej i finansowej możliwości realizacji inwestycji:
  • §  Etap IIa – wykonanie analizy wielokryterialnej realizacji przedsięwzięcia (wraz z elementami analizy ekonomicznej) dla zgłoszonych przebiegów korytarzy trasy w poszczególnych województwach na podstawie przebiegów opisanych w ramach „Studium przebiegu korytarza głównego Trasy Rowerowej realizowanej w ramach Działania V.2” – wyniki analiz umożliwią dokonanie wyboru korytarza trasy głównej w każdym z 5 województw Polski Wschodniej.
  • §  Etap IIb – wykonanie analizy wariantowej dopuszczalnych przebiegów trasy głównej z uwzględnieniem badań natężenia i prognoz ruchu oraz aspektów środowiskowych i społecznych wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych na szczeblu lokalnym – wyniki analiz umożliwią dokonanie wyboru optymalnego przebiegu trasy i alternatywnych terenowych przebiegów w każdym z województw Polski Wschodniej.
  • §  Etap IIc – wykonanie szczegółowej inwentaryzacji potrzeb inwestycyjnych dla wybranych wariantów z uwzględnieniem aspektów technicznych i finansowych – wyniki inwentaryzacji ukażą możliwości usunięcia wszystkich wąskich gardeł (z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu rowerowego) znajdujących się na trasie i zapewnienia odpowiednich standardów technicznych z uwzględnieniem finansowych ograniczeń w każdym z województw Polski Wschodniej.
 • Etap III – przygotowanie pięciu niezależnych Studiów Wykonalności dla każdego z województw Polski Wschodniej;
 • Etap IV – przygotowanie jednolitego opracowania wykonalności projektów w ramach całego Działania V.2 PO RPW.

 

W 2012 roku w każdym z Województw przygotowywana będzie dokumentacja projektowa, pozyskiwane będą wymagane decyzje i pozwolenia.
 

stopka PORPW

7. Przygotowanie założeń wdrażania projektu

Trwa przygotowanie Studium Wykonalności na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W ramach Studium opracowane zostaną następujące materiały:

a)      Etap I – Opracowanie szczegółowego modelu wdrażania Działania V.2 PO RPW wraz z analizą formalno-prawną przygotowania i realizacji projektów w województwach Polski Wschodniej z uwzględnieniem ich uwarunkowań i dokumentów strategicznych

b)      Etap II – Wykonanie analiz, dla każdego z województw Polski Wschodniej, informacji i danych na temat wariantów o rozwiązaniach optymalnych z punktu widzenia ekonomicznej zasadności wyboru wariantu korytarza trasy głównej, ochrony środowiska oraz technicznej i finansowej możliwości realizacji inwestycji;

·          Etap IIa – wykonanie analizy wielokryterialnej realizacji przedsięwzięcia (wraz z elementami analizy ekonomicznej) dla zgłoszonych przebiegów korytarzy trasy w poszczególnych województwach na podstawie przebiegów opisanych w ramach „Studium przebiegu korytarza głównego Trasy Rowerowej realizowanej w ramach Działania V.2” – wyniki analiz umożliwią dokonanie wyboru korytarza trasy głównej w każdym
z województw Polski Wschodniej.

·          Etap IIb – wykonanie analizy wariantowej dopuszczalnych przebiegów trasy głównej z uwzględnieniem badań natężenia i prognoz ruchu oraz aspektów środowiskowych i społecznych wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych na szczeblu lokalnym – wyniki analiz umożliwią dokonanie wyboru optymalnego przebiegu trasy i alternatywnych terenowych przebiegów w każdym z województw Polski Wschodniej.

·          Etap IIc – wykonanie szczegółowej inwentaryzacji potrzeb inwestycyjnych dla wybranych wariantów z uwzględnieniem aspektów technicznych
i finansowych – wyniki inwentaryzacji ukażą możliwości usunięcia wszystkich wąskich gardeł (z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu rowerowego) znajdujących się na trasie i zapewnienia odpowiednich standardów technicznych, z uwzględnieniem finansowych ograniczeń, w każdym z województw Polski Wschodniej.

c)      Etap III – przygotowanie pięciu niezależnych Studiów Wykonalności dla każdego z województw Polski Wschodniej;

d)      Etap IV – przygotowanie jednolitego opracowania wykonalności projektów w ramach całego Działania V.2 PO RPW.

W 2011 roku w każdym z Województw przygotowywana będzie dokumentacja projetowa, pozyskiwane będą wymagane decyzje i pozwolenia.

112/146/233/, ID=4700
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-07-11 11:46:53
Aktualizowany: 2014-06-25 10:32:36
Ilość odsłon: 18590
drukuj
Grupa robocza ds. realizacji Działania V.2 PO RPW