PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Działanie V.1 Promowanie zrównoważonego rozwoju turystycznego

W ramach Działania V.1 realizowany jest jeden projekt. Jego Beneficjentem jest Polska Organizacja Turystyczna. Na projekt składają się dwa komponenty: opracowanie Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Polski Wschodniej jako miejsca aktywnego wypoczynku. Promocja  skierowana jest do turystów krajowych (w tym województw Polski Wschodniej) i zagranicznych z ukierunkowaniem na rynek ukraiński oraz niemiecki. Wybór tych właśnie rynków wynika z rekomendacji zawartych w Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej. Prace nad przygotowaniem projektu rozpoczęły się w lutym 2008 r., natomiast zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec października 2012 r. Budżet projektu szacowany jest na 5 882 352,95 euro.

 

Beneficjent

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie projektów indywidualnych (M.P. Nr 89 poz.971 z późn. zm.) Beneficjentem projektu jest Polska Organizacja Turystyczna.


Założenia projektu


Projekt składa się z dwóch komponentów:


I. Opracowanie Studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej Polski Wschodniej w tym analiza segmentów turystyki oraz typów turystów odgrywających kluczową rolę w regionalnych gospodarkach makroregionu.
II. Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Polski Wschodniej jako miejsca aktywnego wypoczynku.

Stworzenie koncepcji Promocji odbyło się w oparciu o opracowane Studium. Stąd też realizacja obu komponentów odbywa się chronologicznie.

Dokonana została inwentaryzacja markowych produktów turystycznych Polski Wschodniej, z ich przyporządkowaniem geograficznym, przyporządkowaniem do danych typów turystyki, jak i oceną atrakcyjności, co stanowi punkt wyjścia dla kampanii promocyjnej.Zebrane i przetworzone informacje pozwoliły na:

 • określenie grup docelowych dla projektu,
 • określenie typów turystyki charakterystycznych dla Polski Wschodniej i atrakcji dla zidentyfikowanych grup docelowych,
 • określenie rynków, na których powinny być prowadzone działania promocyjne,
 • określenie największych atutów Polski Wschodniej, tj. produktów turystycznych, które potencjalnie mogą stać się turystycznymi markami tego makroregionu,
 • identyfikację partnerów regionalnych,

co stanowi podstawę do określenia założeń kampanii promocyjnej.


Ostatni etap prac przygotowawczych projektu to opracowanie koncepcji Promocji, tj. określenie narzędzi promocyjnych w odniesieniu do zidentyfikowanych grup i rynków docelowych, w oparciu
o określone typy turystyki i największe atrakcje.

Realizacja projektu uwzględnia następujące założenia:

 • Przy opracowaniu Studium oraz koncepcji Promocji wykorzystane zostały krajowe i regionalne dokumenty strategiczne, w tym m.in. Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2007 – 2013 oraz strategie rozwoju województw.
 • Do realizacji Promocji zaproszeni zostali partnerzy regionalni, m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalne i lokalne organizacje turystyczne.
 • Promocja realizowana jest jako projekt komplementarny, nie konkurencyjny z innymi projektami promocyjnymi realizowanymi przez Polską Organizację Turystyczną (zwłaszcza finansowanymi
  w ramach Działania 6.3 PO IG Promocja turystycznych walorów Polski).
 • Promocja uwzględnia produkty turystyczne współfinansowane ze źródeł Unii Europejskiej
  w obecnym lub poprzednim okresie programowania.
 • Promocja uwzględnia zagadnienia dostępności promowanych produktów dla osób niepełnosprawnych oraz obcokrajowców.
 • Promocja uwzględnia narzędzia promocji pod kątem osób niepełnosprawnych oraz obcokrajowców.
 • Promocja prowadzona jest w wymiarze „do wewnątrz”, tj. do mieszkańców Polski Wschodniej, co pozwoli na: poprawę wizerunku tego makroregionu w świadomości jego mieszkańców oraz na naturalną identyfikację ze swoją „małą ojczyzną pobudzenie zaangażowania kapitału prywatnego (lokalnego i zewnętrznego) w sferę usług turystycznych.
 • Promocja prowadzona jest poprzez ujęcie Polski Wschodniej jako jednego makroregionu lub naturalnych regionów geograficznych, kulturowych, turystycznych, bez skupiania się na podziałach administracyjnych, które są nieznane i niezrozumiałe dla turysty, zwłaszcza zagranicznego.


 Terminy

 • Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: styczeń 2010 r.
 • Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji: październik  2012 r.

 Środki finansowe:

 
Źródła finansowania Projektu:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85% kosztów kwalifikowalnych) - 5 000 000 euro
 • Dotacja rozwojowa z budżetu państwa (15% kosztów kwalifikowalnych) – 882 352,95 euro

Realizacja projektu

Beneficjent w dniu 15 lutego 2010 r., po pozytywnym rozpatrzeniu przez PARP wniosku o dofinansowanie podpisał umowę na realizację projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 23 944 117,68 PLN.

Wiosną 2010 r. Beneficjent w drodze postępowania przetargowego wyłonił Wykonawcę opracowania koncepcji kreacyjnej i wykonanie podstawowych elementów kreacji kampanii multimedialnej promującej atrakcyjność turystyczną wschodnich województw Polski. Więcej szczegółów na temat wyników przetargu na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej

W czerwcu br. zainaugurowano rozpoczęcie drugiego komponentu projektu: multimedialną kampanię promocyjną.

 

Więcej o kampanii promocyjnej w ramach Działania V.1 PO RPW po następującymi adresami:

http://www.pot.gov.pl/dzialanie-v-1-po-rpw-projekt-pot/

http://www.pieknywschod.pl/pl/

 


stopka PORPW

112/146/233/, ID=4697
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-07-11 11:17:13
Aktualizowany: 2010-09-10 14:49:05
Ilość odsłon: 15946
drukuj
Grupa robocza ds. realizacji Działania V.1 PO RPW