PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Działanie IV. 1 Infrastruktura drogowa

Cel Działania

Celem działania jest: poprawa powiązań z krajowym i międzynarodowym układem transportowym.
Biorąc pod uwagę fakt, iż stan sieci drogowej decyduje o wewnętrznej spójności i atrakcyjności inwestycyjnej województw, a poprawa dostępności komunikacyjnej może stanowić jeden z najistotniejszych czynników wykorzystania potencjałów rozwojowych regionów, Program objął
wsparciem działania z zakresu budowy i modernizacji ważnych odcinków dróg wojewódzkich oraz obwodnic w ciągach dróg krajowych na obszarze Polski Wschodniej. Realizacja przedsięwzięć w ramach osi priorytetowej IV przyczyni się do stworzenia szybszych i bezpieczniejszych powiązań pomiędzy ośrodkami centralnymi a pozostałymi obszarami w regionach Polski Wschodniej oraz ułatwi dostęp
do głównych międzynarodowych korytarzy transportowych Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Realizowane będą inwestycje, które usprawnią funkcjonowanie głównych ciągów komunikacyjnych. Wymiernym rezultatem realizacji tych przedsięwzięć będzie pobudzenie rozwoju ekonomicznego województw Polski Wschodniej i przeciwdziałanie zapóźnieniom o charakterze inwestycyjnym. Realizacja zadań ukierunkowanych na zwiększanie dostępności komunikacyjnej, przez właściwe gospodarowanie przestrzenią, przyczyni się do rozwijania konkurencyjności i ożywienia przedsiębiorczości.

Przykładowe projekty do realizacji w ramach działania IV.1

Budowa, rozbudowa i modernizacja dróg, obwodnic, oraz mostów, tuneli, wiaduktów, estakad, węzłów i skrzyżowań w ciągach tych dróg, w tym infrastruktury towarzyszącej dla urządzenia drogowe, sygnalizacja świetlna, bariery ochronne lub ogrodzenia, osłony przeciwolśnieniowe, chodniki, przejścia
dla pieszych, ciągi i ścieżki rowerowe, oświetlenie) wraz z budową, rozbudową oraz wyposażeniem w infrastrukturę ochrony środowiska (np.: ekrany akustyczne, urządzenia gospodarki wodno-ściekowej, przejścia dla zwierząt, zieleń izolacyjna) wynikających bezpośrednio z potrzeb przeciwdziałania wzrostowi zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, spowodowanego budową, przebudową, modernizacją, remontem lub rozbudową infrastruktury drogowej.


Województwo podkarpackie
Województwo świętokrzyskie
Województwo lubelskie
Województwo podlaskie
Województwo warmińsko-mazurskie

stopka PORPW

112/146/232/, ID=6098
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-10-21 09:23:15
Aktualizowany: 2010-08-05 11:28:23
Ilość odsłon: 16812
drukuj