PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Nabór wniosków do działania I.4.3 PO RPW - II runda

Nabór zamknięty

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Pośrednicząca

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na promocję gospodarczą Polski Wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

ogłasza II rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania I.4 „Promocja i współpraca” komponent Współpraca, obszar tworzenie i rozwój klastrów

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

w terminie: od dnia 1 lutego 2011 r. do dnia 29 kwietnia 2011 r.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 16.30.

Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został dostarczony do kancelarii PARP do godziny 16.00.

 

Dofinansowanie będzie udzielane koordynatorowi na tworzenie i rozwój klastra na realizację działań związanych z:

1) organizacją i funkcjonowaniem biura klastra;

2) opracowywaniem dokumentów operacyjnych klastra, w tym strategii rozwoju, strategii marketingowych, zasad współpracy i komunikacji wewnętrznej klastra;

3) monitorowaniem efektywności i skuteczności działań podejmowanych w ramach klastra;

4) projektowaniem, tworzeniem i obsługą baz danych, portali, wortali, serwisów
i stron internetowych na potrzeby rozwoju klastra, promujących rozwój klasteringu;

5) promocją i pozyskiwaniem nowych uczestników klastra, identyfikowaniem nowych inicjatyw klastrowych;

6) organizacją spotkań tematycznych członków klastra, seminariów, konferencji promujących potencjał klastra, stymulujących rozwój klastra, powiązań między klastrowych, popularyzujących ideę klasteringu w Polsce Wschodniej;

7) organizacją zagranicznych misji branżowych;

8) podnoszeniem innowacyjności i konkurencyjności klastra poprzez zakup licencji, wyników badań, analiz, ekspertyz, technologii, know-how, patentów i nieopatentowanej wiedzy technicznej;

9) opracowaniem, wykonaniem i dystrybucją materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących klastra, rozwoju idei  klasteringu w Polsce Wschodniej.

Podmiot uprawniony do ubiegania się o wsparcie:

Koordynator klastra na tworzenie i rozwój klastra, obejmującego co najmniej 5 przedsiębiorców, co najmniej 1 jednostkę naukową i co najmniej 1 podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, mających siedzibę, lub w przypadku osoby fizycznej miejsce zamieszkania, na terenie co najmniej 2 województw Polski Wschodniej, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) jest podmiotem działającym na rzecz rozwoju gospodarczego lub  jednostką naukową, w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-f ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008, Nr 169, poz.1049) lub podmiotem działającym na rzecz innowacyjności;

2) prowadzi działalność w zakresie realizacji przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z podmiotami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego oraz podmiotami działającymi na rzecz innowacyjności, a także z  jednostkami naukowymi;

3) posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe związane z zadaniami realizowanymi przez IP PO RPW, o których mowa w Ustawie;

5) dysponuje personelem posiadającym kwalifikacje niezbędne do świadczenia usług na rzecz podmiotów funkcjonujących w ramach klastra;

6) złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu;

7) udokumentuje pełnienie roli koordynatora klastra objętego wnioskiem o udzielenie wsparcia na tworzenie i rozwój klastra.

Dokumentacja aplikacyjna:

Wniosek o dofinansowanie wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Lokalizacja/miejsce realizacji projektu:

Obszar województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego.

Minimalna całkowita wartość projektu:

Minimalna wartość całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu wynosi 2.000.000,00 PLN.

Okres kwalifikowalności wydatków:

Wydatki mogą być ponoszone od dnia następnego po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie

Ocena wniosków:

Ocena formalna i merytoryczna prowadzona będzie na bieżąco w oparciu o Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO RPW, przy czym:

  • dofinansowane będą projekty, które uzyskały 60% lub więcej możliwych do uzyskania punktów w ocenie rankingowej i najwyższe miejsca w rankingu;
  • rezerwowe będą projekty z ilością punktów 60% lub więcej możliwych, dla których brak pokrycia w alokacji – niższe miejsca w rankingu;
  • odrzucone zostaną projekty, które uzyskają poniżej 60% możliwych do uzyskania punktów.

Budżet i poziom dofinansowania:

Wkład ze środków unijnych (EFRR) na konkurs wynosi:  3 783 726,94 EUR co stanowi 15 315 013,16 PLN.

Do przeliczenia alokacji na PLN przyjęto kurs EUR/PLN Europejskiego Banku Centralnego z dnia 29.11.2010 r. tj. 1 EUR = 4,0476 PLN.

Wielkość wsparcia może wynosić do 90% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie zamkniętym. Wskazana pula środków jest dostępna dla wnioskodawców w II turze naboru. Warunkiem ogłoszenia kolejnej tury naboru jest dostępność wolnych środków.


Regulamin przeprowadzania konkursu pobierz plik (401kB)

Kryteria wyboru projektów pobierz plik (314kB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pobierz plik (714kB)

 

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Jeden egzemplarz wniosku wypełnionego zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, wydrukowanego i opatrzonego wymaganymi załącznikami wnioskodawca składa osobiście lub przesyła do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na adres:

 

Departament Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

Wnioski przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy PARP, tj. 8.30-16.30, a w dniu upływu terminu przyjmowania wniosków do godziny 16.00.

Wniosek o dofinansowanie powinien być starannie opakowany, uniemożliwiając tym samym dostęp do jego zawartości osobom nieuprawnionym. Ponadto, opakowanie wniosku powinno:

a)      być opatrzone następującym sformułowaniem „wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania I.4 komponent współpraca, obszar tworzenie i rozwój klastrów – konkurs, II runda aplikacyjna”,

b)      zawierać pełną nazwę i adres Wnioskodawcy;

Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został dostarczony do kancelarii PARP do godziny 16.00.

Termin poinformowania o wynikach konkursu:

Po zatwierdzeniu wyników oceny przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Instytucję Zarządzającą PO RPW, PARP ogłasza na swojej stronie internetowej listę projektów wyłonionych do otrzymania wsparcia oraz pisemnie informuje każdego z wnioskodawców o wynikach rozpatrzenia jego wniosku o dofinansowanie.

 

Procedura odwoławcza:

1. Środkami odwoławczymi na etapie przedsądowym są protest oraz odwołanie.

2. Protest oznacza pisemne wystąpienie wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Oceniająca lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego.

3. Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie wnioskodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.

4. Szczegółowy tryb i terminy wnoszenia oraz rozpatrywania protestów, a także odwołań zawierają zapisy Regulaminu przeprowadzania konkursu.

5. Po wyczerpaniu ww. środków odwoławczych i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 30c – 30e ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Wzór umowy o dofinansowanie pobierz plik (412kB)

Dokumentacja do działania I.4 PO RPW obszar tworzenie i rozwój klastrów (link). 

Link do raportu z badania Benchmarking klastrów w Polsce – 2010 (link)

112/146/229/302/421/, ID=18700
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-12-20 09:35:27
Aktualizowany: 2011-05-05 09:11:18
Ilość odsłon: 46027
drukuj