PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Nabór wniosków do działania I.4.2 PO RPW

Nabór zamknięty

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Pośrednicząca

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

  działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na promocję gospodarczą Polski Wschodniej, stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora, tworzenie i rozwój klastrów, tworzenie polityki rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,

ogłasza I rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania I.4 „Promocja i współpraca" komponent promocja, obszar stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora

  Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

w terminie: od dnia 20 kwietnia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 16.30.

Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został dostarczony do kancelarii PARP do godziny 16.30.

Dofinansowanie będzie udzielane na stworzenie sieci współpracy z istniejących centrów obsługi inwestora, obejmującej co najmniej po jednym centrum obsługi inwestora z każdego województwa Polski Wschodniej z przeznaczeniem na realizację działań związanych z:

 1. tworzeniem i obsługą wspólnych baz danych, portali, wortali, serwisów i stron internetowych dotyczących oferty sieci współpracy centrów obsługi inwestora;
 2. pozyskiwaniem danych i przygotowywaniem wspólnych ofert inwestycyjnych;
 3. opracowaniem, wykonaniem i dystrybucją wspólnych katalogów zawierających oferty inwestycyjne wszystkich uczestników sieci współpracy centrów obsługi inwestora;
 4. organizacją spotkań, w szczególności grup roboczych odpowiedzialnych za tworzenie ponadregionalnej sieci centrów obsługi inwestora, seminariów, konferencji dotyczących prezentacji oferty, wzrostu innowacyjności świadczonych usług, wymiany doświadczeń w zakresie obsługi inwestora.

Podmiot uprawniony do ubiegania się o wsparcie:

Centrum obsługi inwestora - koordynator projektu stworzenia sieci współpracy pomiędzy  istniejącymi centrami obsługi inwestora, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. posiadają osobowość prawną;
 2. mają siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. prowadzą działalność na obszarze Polski Wschodniej;
 4. nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe zgodne z zadaniami realizowanymi przez Agencję, o których mowa w Ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732);
 5. posiadają potencjał finansowy, techniczny i organizacyjny do realizacji projektu oraz dysponują personelem posiadającym doświadczenie w obsłudze inwestorów w zakresie świadczenia usług związanych z uruchomieniem nowej inwestycji.

Dokumentacja aplikacyjna:

Wniosek o dofinansowanie wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Lokalizacja/miejsce realizacji projektu:

Obszar województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego lub warmińsko-mazurskiego.

Minimalna całkowita wartość projektu:

Minimalna wartość całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu wynosi 2.000.000,00 PLN.

Okres kwalifikowalności wydatków:

Wydatki mogą być ponoszone od dnia następnego po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia 31.12.2015 r.

Ocena wniosków:

Ocena formalna i merytoryczna prowadzona będzie na bieżąco w oparciu o Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO RPW, przy czym:

 • dofinansowane będą projekty, które uzyskały 60% lub więcej możliwych do uzyskania punktów w ocenie rankingowej i najwyższe miejsca w rankingu;
 • rezerwowe będą projekty z ilością punktów 60% lub więcej możliwych, dla których brak pokrycia w alokacji - niższe miejsca w rankingu;
 • odrzucone zostaną projekty, które uzyskają poniżej 60% możliwych do uzyskania punktów.

Budżet i poziom dofinansowania:

Wkład ze środków unijnych (EFRR) na konkurs wynosi: 8.014.664,08 EUR co stanowi 37.877.302,44 PLN.

Do przeliczenia alokacji na PLN przyjęto kurs EUR/PLN Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 marca 2009 r. tj. 1 EUR = 4,7260 PLN.

Wielkość wsparcia może wynosić do 90% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie zamkniętym. Cała pula środków jest dostępna dla wnioskodawców w I turze naboru. Warunkiem ogłoszenia kolejnej tury naboru jest dostępność wolnych środków.

Regulamin przeprowadzania konkursu (pobierz plik)

Kryteria wyboru projektów (pobierz plik)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (pobierz plik)

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Jeden egzemplarz wniosku wypełnionego zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku, wydrukowanego i opatrzonego wymaganymi załącznikami wnioskodawca składa osobiście lub przesyła do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na adres:

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Wnioski przyjmowane są w siedzibie PARP od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy PARP, tj. 8.30-16.30, a w dniu upływu terminu przyjmowania wniosków do godziny 16.30.

Wniosek o dofinansowanie powinien być starannie opakowany, uniemożliwiając tym samym dostęp do jego zawartości osobom nieuprawnionym. Ponadto, opakowanie wniosku powinno:

a)      być opatrzone następującym sformułowaniem „wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania I.4 komponent Promocja, obszar stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora - konkurs, I runda aplikacyjna",

b)      zawierać pełną nazwę i adres Wnioskodawcy;

Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został dostarczony do kancelarii PARP do godziny 16.30.

Termin poinformowania o wynikach konkursu:

Po zatwierdzeniu wyników oceny przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucję Zarządzającą PO RPW, PARP ogłasza na swojej stronie internetowej listę projektów wyłonionych do otrzymania wsparcia oraz pisemnie informuje każdego z wnioskodawców o wynikach rozpatrzenia jego wniosku o dofinansowanie.

Procedura odwoławcza:

 1. Środkami odwoławczymi na etapie przedsądowym są protest oraz odwołanie.
 2. Protest oznacza pisemne wystąpienie wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Oceniająca lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.
 3. Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie wnioskodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.
 4. Szczegółowy tryb i terminy wnoszenia oraz rozpatrywania protestów, a także odwołań zawierają zapisy Regulaminu przeprowadzania konkursu.
 5. Po wyczerpaniu ww. środków odwoławczych i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 30c - 30e ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Wzór umowy o dofinansowanie (pobierz plik)

Dokumentacja do działania I.4 PO RPW obszar stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora (link). 

stopka PORPW

112/146/229/303/, ID=8658
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-04-02 16:06:11
Aktualizowany: 2010-08-05 11:15:48
Ilość odsłon: 34084
drukuj