PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Aktualności PO RPW


Ilość pozycji:  284
<<  <  19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  >  >>

utworzony: 2008-04-15 16:03:29

Urząd Zamówień Publicznych wydał Zalecenia dla beneficjentów funduszy unijnych dotyczące interpretacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Zainteresowani odnajdą tam wskazówki, w jaki sposób stosować obecnie obowiązującą ustawę Prawo zamówień publicznych pod kontem przedsięwziąć z zakresu funduszy unijnych.

112/146/190/, ID=3568
utworzony: 2008-04-15 15:52:49

17 marca 2008 r. została zaakceptowana Procedura przyznawania/zapewniania finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2008 (część 83, poz. 8 i 9) dla programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach NSRO 2007-2013 została zaakceptowana w dniu 17 marca 2008 roku.

112/146/190/, ID=3567
utworzony: 2008-04-15 15:51:31

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 7 lutego 2008 roku przyjął szczegółowe kryteria wyboru projektów w ramach PO RPW dla Działań:
- I.1 Infrastruktura uczelni,
- I.3 Wspieranie innowacji,
- III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego,
- III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej oraz
- IV.1 Infrastruktura drogowa.

112/146/190/, ID=3566
utworzony: 2008-04-15 15:11:22

Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Dokument z 7 lutego 2008 roku został opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej przyjętego przez Komisję Europejską decyzją z 1 października 2007 roku.

112/146/190/, ID=3563
utworzony: 2008-04-15 15:04:46

Informujemy, że na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dostępny jest formularz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

112/146/190/, ID=3562
utworzony: 2008-04-15 15:03:19

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, opracowało orientacyjny harmonogram uruchomienia krajowych programów operacyjnych. Terminy rozpoczęcia naboru wniosków wskazane w harmonogramach dla poszczególnych Programów Operacyjnych ma charakter prognostyczny.

112/146/190/, ID=3561
utworzony: 2008-04-15 15:02:21

31 stycznia 2008 r. Wiceminister Rozwoju Regionalnego Krzysztof Hetman podpisał umowę z Wiesławem Baługą, pełnomocnikiem konsorcjum Biura Studiów i Projektów Łączności „Teleprojekt" Sp. z o.o. i ITTI Sp. z o.o. na wykonanie I Etapu przygotowania projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej", który jest jednym z kluczowych przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

112/146/190/, ID=3560
utworzony: 2008-04-15 15:01:25

Projekt Strategii komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013, określającej podstawowe zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych na potrzeby Narodowej Strategii Spójności oraz wszystkich programów operacyjnych został opracowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Dokument wyznacza cele oraz podstawowe narzędzia komunikacji a także metody ewaluacji, instytucje zaangażowane w realizację działań informacyjnych i promocyjnych oraz zasady komunikacji wizualnej Funduszy Europejskich w latach 2007-2013.

112/146/190/, ID=3559
utworzony: 2008-04-15 14:59:49

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 został powołany Zarządzeniem nr 27 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13.11.2007 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Komitet Monitorujący czuwa nad efektywnością i jakością wdrażania Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/190/, ID=3558
utworzony: 2008-04-15 14:52:11

W dniu 13 grudnia 2007 roku Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska wydała oświadczenie dotyczące weryfikacji list projektów kluczowych dla programów krajowych: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka i Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej.

112/146/190/, ID=3557
<<  <  19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj