PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Aktualności PO RPW


Ilość pozycji:  284
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  >  >>

utworzony: 2017-01-24 16:26:54

Instytucja Pośrednicząca PO RPW uprzejmie informuje, że w oparciu o stanowisko Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej Ministerstwa Rozwoju opracowany został komunikat precyzujący  zasady prowadzenia pomocniczej działalności gospodarczej na infrastrukturze dofinansowanej z funduszy unijnych w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.  Beneficjentów zainteresowanych możliwością wykorzystania posiadanej infrastruktury do prowadzenia pomocniczej działalności gospodarczej prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu.

Informujemy również, iż Beneficjenci, którzy dotychczas nie zgłaszali zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej mogą nadal składać zaktualizowane wnioski o dofinansowanie projektów ww. zakresie. Pamiętać przy tym należy, że powyższy zamiar powinien być zgłoszony do PARP jak najszybciej, a zaktualizowana dokumentacja winna zawierać także indywidualną opinię organu właściwego w sferze prawa podatkowego w zakresie możliwości odzyskania VAT w projekcie.

112/146/190/, ID=49056
utworzony: 2016-06-28 15:16:18

Instytucja Pośrednicząca PO RPW uprzejmie informuję, że Beneficjenci, którzy dotychczas nie zgłaszali zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej mogą składać zaktualizowane wnioski o dofinansowanie projektów ww. zakresie. Pamiętać przy tym należy, że powyższy zamiar powinien być zgłoszony do PARP jak najszybciej, a zaktualizowana dokumentacja przesłana do IP PO RPW najpóźniej do 30 sierpnia 2016 roku.

112/146/190/, ID=49027
utworzony: 2015-09-01 10:44:52

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało zaktualizowaną listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).

112/146/190/, ID=48518
utworzony: 2015-08-13 13:23:20

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2015 r. nastąpiło uroczyste otwarcie ostatniego odcinka obwodnicy Mielca realizowanego w ramach projektu pn. Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20 + 636 do ulicy Dębickiej w km 38 + 522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi - etap I”.

112/146/190/, ID=48483
utworzony: 2015-07-02 14:47:30

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że zgodnie z porozumieniem z dnia 6 maja br. na zlecenie PARP przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej , począwszy od lipca br. będą prowadzić kontrole pod względem technicznym projektów wyłonionych w drodze konkursu w Działaniu II.1 PO RPW.

112/146/190/, ID=48240
utworzony: 2015-05-04 09:12:52

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2015 r. o godzinie 12.00 nastąpiło uroczyste otwarcie projektu pn. "Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 855".

112/146/190/, ID=47627
utworzony: 2015-03-03 08:08:14

Wszystkie środki w Programie Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) zostały rozdysponowane. Wartość wydatków w złożonych już wnioskach o płatność wyczerpuje trzy czwarte alokacji programu. Na projekty zakończone wypłacono kwotę 3,1 mld zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Takie informacje przedstawiono podczas spotkania rocznego z Komisją Europejską poświęconego  wdrażaniu PO RPW w 2014 r., które otworzyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

112/146/190/, ID=46291
utworzony: 2015-02-19 09:45:10

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało zaktualizowaną listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).

112/146/190/, ID=46140
utworzony: 2015-02-13 15:14:36

W dniu 13 lutego 2015 r. miało miejsce uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę mostu w Rzeszowie, stanowiącego element projektu pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego
i wprowadzenie strefy płatnego parkowania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

112/146/190/, ID=46064
utworzony: 2015-01-09 15:04:35

W związku z uznaniem przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) i Komisję Europejską (KE) zamieszczenia ogłoszeń/zapytań ofertowych wyłączonych ze stosowania ustawy prawo zamówień publicznych na stronie internetowej Beneficjenta oraz w jego siedzibie w miejscu publicznie dostępnym za niewystarczające do zapewnienia przejrzystości, jawności oraz konkurencyjności wyboru wykonawcy, Instytucja Zarządzająca PO RPW w celu zminimalizowania zagrożenia ewentualnych korekt finansowych ze strony KE, pomimo braku formalnie takiego wymogu, zdecydowała się rekomendować Beneficjentom PO RPW dokumentowanie procesu dokonywania wyboru wykonawców poprzez publikację ogłoszenia/zapytania ofertowego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE).

112/146/190/, ID=45330
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj