PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Tryby Wyboru Projektów

W ramach PO RPW przewidziano 2 tryby wyboru projektów do realizacji:

  1. tryb wyboru projektów indywidualnych oraz
  2. tryb konkursowy.

 

W ramach PO RPW część projektów została zidentyfikowana na etapie przygotowania Programu i zawarta na liście projektów indywidualnych. Na liście ujęto kluczowe projekty, których realizacja w największym stopniu przyczynia się do osiągnięcia celów PO RPW.  
W celu wyznaczenia kluczowych inwestycji IZ przeprowadziła nabór projektów na listę projektów indywidualnych w formie zgłoszeń i poddała zgłoszenia weryfikacji. Oceny dokonali przedstawiciele samorządów województw Polski Wschodniej. Weryfikacja zgłoszeń oparta była o ogólne informacje o projektach, bądź koncepcje projektów, bez wymogu przedstawiania oryginałów dokumentów lub dokumentacji technicznej.
Umieszczenie projektu na liście podstawowej w ramach wykazu jest wstępną i warunkową deklaracją jego realizacji i związane jest z zarezerwowaniem środków w ramach budżetu danego priorytetu programu operacyjnego na realizację przedłożonego projektu. Projekty te nie podlegają procedurze konkursowej i nie współzawodniczą o środki z pozostałymi projektami. Nie oznacza to jednak, iż projekt znajdujący się w wykazie uzyskuje dofinansowanie automatycznie. Uzyskanie dofinansowania jest uzależnione od spełnienia przez projekt wymogów formalnych i merytorycznych dotyczących przygotowania odpowiedniej dokumentacji i gotowości do wdrożenia (w tym wniosku o dofinansowanie z wymaganymi załącznikami, np. studium wykonalności, prognoza oceny oddziaływania na środowisko, etc.), zgodnych z kryteriami zatwierdzonymi przez komitet monitorujący oraz akceptacji wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami przez instytucję zarządzającą lub decyzji Komisji Europejskiej w przypadku projektów dużych.

Uzyskanie dofinansowania będzie również uzależnione od spełnienia wymogów ochrony przyrody, zwłaszcza dotyczących obszarów chronionych, w tym obszarów sieci Natura 2000 oraz standardów i norm środowiskowych, a także od przeprowadzenia, z udziałem społecznym, procedury ocen oddziaływania na środowisko, jeśli są one wymagane prawem.

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz analizy stopnia przygotowania następuje ostateczna akceptacja listy projektów indywidualnych i publikacja listy w formie obwieszczenia ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

Lista projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007–2013

Lista projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 11 października 2007 r.w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007–2013

Zaktualizowana lista projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 19 lutego 2008 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007–2013

Zaktualizowana lista projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007–2013

W przypadku wystąpienia w Działaniach objętych listą projektów indywidualnych wolnych środków, Instytucja Zarządzająca PO RPW może podjąć decyzję o:

  1. zwiększeniu środków dla innych projektów w ramach listy projektów indywidualnych,
  2. wyłonieniu dodatkowych projektów do dofinansowania w trybie konkursowym.

Instytucja Zarządzająca PO RPW weźmie przy tym pod uwagę wartość wolnych środków oraz stan zaawansowania realizacji Programu.

W trakcie wdrażania Programu, wybór nowych projektów, w przypadku wystąpienia wolnych środków, będzie następował w trybie konkursowym. Tryb będzie miał zastosowanie do wszystkich osi priorytetowych Programu, z wyjątkiem osi priorytetowej Pomoc techniczna. 

Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie postępowania konkursowego, w szczególności za: przygotowanie dokumentacji konkursowej, ogłaszanie konkursu, informowanie potencjalnych Beneficjentów o zasadach konkursu, powołanie komisji oceniających projekty oraz rekomendowanie projektów do dofinansowania, jest IP PO RPW. 

IP PO RPW podpisuje z Beneficjentami projektów zawartych w liście projektów indywidualnych pre-umowy, a następnie, na ich podstawie, monitoruje proces przygotowania projektów do momentu złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

W sytuacji opóźnień w przygotowaniu projektu w stosunku do harmonogramu, IP PO RPW informuje o tym Instytucję Zarządzającą PO RPW, która może podjąć kroki zaradcze w celu ich wyeliminowania lub w przypadku dalszego przedłużenia opóźnienia może podjąć decyzję o:

  •  warunkowym przedłużeniu wykonania pre-umowy;
  •  udzieleniu dodatkowego wsparcia na działania przygotowawcze (wcześniej nie przewidzianego);
  •  wstrzymaniu jakichkolwiek działań korekcyjnych i wykreśleniu projektu z listy projektów indywidualnych. Decyzję w tym zakresie podejmuje członek kierownictwa MRR nadzorujący Instytucję Zarządzającą PO RPW. Instytucja Zarządzająca PO RPW może zasięgnąć w tej kwestii opinii Komitetu Koordynacyjnego NSRO;

Ostateczną decyzję dotyczącą zatwierdzenia projektów do realizacji w ramach listy projektów indywidualnych podejmuje Instytucja Zarządzająca PO RPW.

W sytuacji, gdy wynik oceny wskazuje na to, że projekt jest niemożliwy do zrealizowania (w szczególności pod względem technicznym lub finansowym), jest on usuwany z listy projektów indywidualnych, natomiast uwolniona pula środków może być przesunięta.

stopka PORPW

112/146/, ID=1670
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2007-11-14 14:38:19
Aktualizowany: 2012-01-30 15:49:10
Ilość odsłon: 27465
drukuj