PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Adaptacja i wyposażenie laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii (CeBiTT) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

Przedmiotem projektu było uruchomienie i odpowiednie wyposażenie w nowoczesną aparaturę naukowo – badawczą laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  (PWSZ ) w Zamościu (CeBiTT). Ich działalność ukierunkowana została na wsparcie rozwoju i innowacyjności przedsiębiorstw operujących w regionie Lubelszczyzny i Roztocza oraz rozszerzenie zakresu ich współpracy z lokalnym środowiskiem naukowym. Przeprowadzone zostały prace adaptacyjno-modernizacyjne w dwóch obiektach użytkowanych przez PWSZ Zamość, służące stworzeniu laboratoriów oraz zakupione nowoczesne urządzenia badawcze i odpowiednie oprogramowania.

Głównym celem projektu było wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu i przekształcenie uczelni w lokalny, innowacyjny ośrodek prac badawczo - rozwojowych szczególnie w zakresie nauk technicznych i matematycznych. Priorytety szczegółowe projektu obejmowały:

  • stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych do prowadzenia nowoczesnych badań naukowych i prac rozwojowych;
  • umożliwienie przedsiębiorcom korzystania ze zdobyczy nauki w zakresie adekwatnym do specjalizacji regionu;
  • zapewnienie wysokiej jakości prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych oraz  połączenie ich z potrzebami lokalnie działających przedsiębiorstw;
  • kreowanie innowacyjności wśród przedsiębiorstw i inicjowanie ich współpracy ze sferą nauki.

W wyniku podjętych działań osiągnięto następujące efekty projektu:

- zaadaptowano i odpowiednio zmodernizowano wybrane pomieszczenia PWSZ w Zamościu na potrzeby przyszłej działalności laboratoriów CeBiTT;

- uruchomiono i wyposażono w nowoczesną aparaturę naukowo – badawczą (ponad 180 urządzeń) 3 laboratoria:

  • Odnawialnych Źródeł Energii (Sekcja Paliw i Energii; Sekcja Przyrodniczych Podstaw Energetyki wraz z Automatyczną Stacją Meteorologiczną oraz Pracownią Badawczą GIS – Geographical Information System);
  • Mechaniki (Sekcja Badań Materiałowych i Technologii; Sekcja Spajalnictwa i Inżynierii Powierzchni; Sekcja Obrabiarek Sterowanych Numerycznie (CNC); Sekcja Badań Pojazdów i Silników);
  • Matematyki Stosowanej i Optymalizacji Procesów (Sekcja Informatyki i Optymalizacji; Sekcja Analiz Procesowych);

- zorganizowano na zakończenie projektu międzynarodową konferencję inaugurującą działalność CeBiTT.

Dodatkową korzyścią z realizacji projektu jest znaczne wzmocnienie potencjału badawczo – naukowego PWSZ w Zamościu, możliwość szerszego uczestnictwa Uczelni w realizacji projektów badawczych zbieżnych tematycznie z potrzebami gospodarki oraz zapewnienie sprzyjających warunków do nawiązywania ścisłej współpracy uczelni z sektorem przedsiębiorstw na płaszczyźnie B+R.

Nazwa działania: Dz. I.3 Wspieranie innowacji

Nazwa projektu: Adaptacja i wyposażenie laboratoriów Centrum Badań i Transferu Technologii (CeBiTT) Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu

Nazwa beneficjenta: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Wartość dofinansowania: 12 383 012,70 zł

Okres realizacji: 2009 – 2011


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj