PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytet Rzeszowski

Przedmiotem projektu był zakup wyposażenia naukowego na potrzeby powołania na Uniwersytecie Rzeszowskim tzw. Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych. Centrum podlega organizacyjnie Zamiejscowemu Wydziałowi Biotechnologii z siedzibą w Weryni. Zakupione wyposażenie naukowe zostało zlokalizowane w 5 laboratoriach, a w ramach nich w 13 pracowniach.

Celem głównym projektu było stworzenie korzystnych warunków dla nawiązywania bliskiej współpracy pomiędzy nauką a podmiotami gospodarczymi, a także rozwój i dyfuzja przedsięwzięć innowacyjnych, niezbędnych do wzrostu konkurencyjności gospodarki i budowania społeczeństwa opartego na wiedzy oraz wzmocnienie innowacyjnych firm i stymulowanie powstawania nowych przedsiębiorstw innowacyjnych.

Zakupione wyposażenie jest wykorzystywane nie tylko przez Zamiejscowy Wydział Biotechnologii, ale również przez dwie inne jednostki uczelniane: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy i Wydział Biologiczno-Rolniczy. Powołane Centrum stanowi tym samym platformę wzajemnej współpracy pomiędzy kadrą naukowo-badawczą, specjalizującą się w naukach biologicznych, rolniczych i medycznych, jak i podmiotami gospodarczymi, prowadzącymi działalność w tych dziedzinach.

Wyposażenie naukowe jest innowacyjne w skali województwa podkarpackiego. Tak kompleksowych laboratoriów nie posiada żadna jednostka naukowo-badawcza w regionie. W dyspozycji innych jednostek pozostają jedynie pojedyncze urządzenia, które nie pozwalają na przeprowadzanie zintegrowanych badań naukowych.

Realizacja projektu w dłuższym horyzoncie czasowym zakłada także:

 • zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych współpracujących z Zamiejscowym Wydziałem Biotechnologii, Wydziałem Biologiczno-Rolniczym oraz Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym o 30 proc.;
 • zwiększenie liczby publikacji naukowych przygotowanych przez pracowników Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii o 300 proc. w ciągu 5 lat od zakończenia realizacji projektu;
 • organizację w ramach powoływanego Centrum Biotechnologii Stosowanej
  i Nauk Podstawowych konferencji i spotkań adresowanych do przedsiębiorców i dotyczących obszaru biotechnologii;
 • intensyfikację współpracy Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii, Wydziału Biologiczno-Rolniczego oraz Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
  z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi;
 • zwiększenie liczby etatów pracowniczych na Zamiejscowym Wydziale Biotechnologii w ramach powoływanego Centrum Biotechnologii Stosowanej
  i Nauk Podstawowych;
 • kształcenie specjalistów zdolnych do implementacji do gospodarki wyników badań prowadzonych przez środowisko naukowe, w dziedzinach kluczowych dla rozwoju biotechnologii takich, jak: biotechnologia drobnoustrojów, biotechnologia molekularna, biotechnologia żywności, inżyniera biomedyczna.

Nazwa działania: Dz. I.3 Wspieranie innowacji

Nazwa projektu: Centrum Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytet Rzeszowski

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Rzeszowski

Wartość dofinansowania: 17 526 750,27 zł

Okres realizacji: 2009 - 2011


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj