PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Poprawa jakości funkcjonowania transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II

W ramach projektu  wykonano realizację następujących zadań:

 1. modernizacja ulicy Produkcyjnej (odc. od ul. Swobodnej do ul. Gen. St. Maczka);
 2. przebudowa ulic: Antoniuk Fabryczny (odcinek od ul. Swobodnej do ul. Antoniukowskiej) ul. Antoniukowskiej i ul. Knyszyńskiej;
 3. dokończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej (odc. od ulicy Zwierzynieckiej do ul. A. Mickiewicza);
 4. zakup 48 szt. taboru autobusowego (w tym 24 szt. jednoczłonowych i 24 szt. dwuczłonowych);
 5. budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz infrastrukturą do wprowadzenia Białostockiej Karty Miejskiej.

Głównym celem projektu było zwiększenie mobilności mieszkańców białostockiego obszaru metropolitalnego oraz poprawa funkcjonalności i efektywności ekonomicznej transportu miejskiego.

Dzięki realizacji zadania ułatwione zostało połączenie centrum miasta z innymi jego częściami oraz gminami sąsiednimi należącymi do aglomeracji. Nastąpiło również usprawnienie systemu transportowego miasta, a w szczególności komunikacji publicznej funkcjonującej w Korytarzach Autobusu Wysokiej Jakości.

Jednym z najważniejszych elementów inwestycji był zakup 48 ekologicznych, niskopokładowych autobusów. Zakupiony tabor spełnienia wszelkie normy z zakresu redukcji spalin oraz zanieczyszczeń, miedzy innymi normę EURO 5. Tabor został wyposażony w niezbędne media ułatwiające podróżowanie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz osobom z wózkami dziecięcymi. W autobusach zainstalowano również stanowisko do przewozu rowerów. W ramach projektu zakupiono 24 szt. autobusów jednoczłonowych i 24 szt. autobusów dwuczłonowych. Wybudowano i przebudowano ponad 5 km dróg powiatowych, wybudowano ponad 2 km ścieżek rowerowych, zmodernizowano 10 skrzyżowań.

Wprowadzono System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej polegający na informowaniu pasażerów na przystankach o rozkładach jazdy linii oraz co najważniejsze podaje informacje o dokładnych, rzeczywistych przyjazdach i odjazdach pojazdów oraz relacjach przesiadkowych. Wszystkie istotne dla pasażerów informacje są wyświetlane na specjalnych tablicach elektronicznych.

Realizacja projektu przyczyniła się także do:

 • poprawy warunków ruchu autobusów – poprawa stanu technicznego ulic w obszarze realizacji projektu i dostosowanie nośności konstrukcji jezdni do wymogów UE i stopnia natężenia ruchu;
 • poprawy udziału ekologicznego taboru spełniającego normy czystości spalin minimum EURO 5;
 • skrócenia czasu podróży pomiędzy centrum miasta, a jego pozostałymi dzielnicami oraz otaczającymi je gminami poprzez poprawę stanu technicznego ciągów komunikacyjnych;
 • ograniczenia spadkowej tendencji wykorzystania transportu zbiorowego poprzez poprawę standardu podróżowania;
 • usprawnienia i poprawy konkurencyjności systemu miejskiej komunikacji zbiorowej, także dzięki stworzeniu Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej;
 • poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska poprzez wprowadzenie do ruchu ekologicznego taboru;
 • zwiększenia atrakcyjności i dostępności usług przewozowych komunikacji miejskiej poprzez wprowadzenie biletu elektronicznego pozwalającego na bardziej elastyczne i odpowiadające potrzebom pasażerów ukształtowanie taryfy przewozowej;
 • wzrostu jakości usług dzięki nowoczesnym autobusom dostosowanym do obecnych standardów (w tym ułatwienia dla osób niepełnosprawnych);
 • dostosowania zatok autobusowych do potrzeb ich użytkowania przez osoby niepełnosprawne;
 • wprowadzenia biletu elektronicznego;
 • zmniejszenia zużycia papieru koniecznego do produkcji tradycyjnych biletów;
 • perspektywiczności (umożliwi w przyszłości wykorzystanie Karty Miejskiej także do innych funkcji, np. bilet wstępu do muzeum, na koncert itp.).

Nazwa działania: Dz. III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego

Nazwa projektu: Poprawa jakości funkcjonowania transportu publicznego miasta Białegostoku – Etap II

Nazwa beneficjenta: Miasto Białystok

Wartość dofinansowania: 117 123 272,13 zł

Okres realizacji: 2008 – 2011


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj