PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Klaster Spawalniczy KLASTAL - integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej

Nazwa działania: I.4 Promocja i współpraca

Nazwa projektu: Klaster Spawalniczy KLASTAL - integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej"

Nazwa beneficjenta: Klaster Spawalniczy KLASTAL; ul. 1-go Sierpnia 26B, 37-450 Stalowa Wola

Wartość projektu: 2 058 481,25 zł

Wartość dofinansowania: 1 852 633,09 zł

Okres realizacji: 01.02. 2012 – 31.01.2015

„Klaster Spawalniczy KLASTAL - integracja i wzrost konkurencyjności branży spawalniczej w Polsce Wschodniej"

Celem głównym projektu było podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży spawalniczej w Polsce Wschodniej, szczególnie zaś firm z terenu Lubelszczyzny i Podkarpacia skupionych wokół Klastra Spawalniczego „KLASTAL”.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono szereg zadań mających na celu podniesienie kompetencji uczestników projektu, nawiązanie i utrzymanie współpracy z partnerami z kraju i z zagranicy oraz promocję aktywności klastra.

Opracowano dokumenty strategiczne określające zasady współpracy, kontroli, ewaluacji działań,  kierunki rozwoju oraz metody promocji tj.: „Strategię rozwoju i współpracy Klastra”, „Strategię Marketingową Klastra” oraz „Strategię monitoringu i ewaluacji”. Kampania informacyjno-promocyjna polegała na druku ulotek, folderów, plakatów oraz publikacji w branżowych pismach. Powstała także strona internetowa.

Spotkania, seminaria i konferencje miały za zadanie podniesienie kwalifikacji członków klastra. Zorganizowano także misje do Niemiec, Hiszpanii i Norwegii, podczas których polscy przedsiębiorcy mogli zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami w spawalnictwie, stosowanymi w przedsiębiorstwach zagranicznych.

Od maja 2012 do października 2014 odbyło się 300 godzin indywidualnego doradztwa dla członków klastra. W trakcie realizacji projektu funkcjonowało także biuro, w którym zatrudnienie znalazły 4 osoby.

W ramach realizacji projektu zakupiono oprogramowanie inżynierskie, z którego korzystać mogli wszyscy członkowie klastra zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy. Prowadzono także wspólne prace badawcze, których wyniki stały się know-how klastra.

W projekcie udział wzięło 16 przedsiębiorstw, 2 uczelnie oraz 4 instytucje otoczenia biznesu. Dzięki realizacji projektu udało się wykreować silną markę produktów spawalniczych z Polski Wschodniej. Poszczególni przedsiębiorcy natomiast zyskali wiedzę i doświadczenie, które wpłynęły na usprawnienie procesów produkcyjnych i sprzedażowych. Zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, IOB oraz przedsiębiorcami przyczyni się do wzrostu konkurencyjności gospodarki regionu. 


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj