PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Utworzenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku

Projekt zakładał unowocześnienie oraz zróżnicowanie potencjału badawczego w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. Dzięki projektowi utworzono infrastrukturę laboratoryjną Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno składającego się z trzech pracowni: Pracowni Biochemii i Biologii Strukturalnej, Pracowni Nanotechnologii i Chemii Materiałowej, Pracowni Nowoczesnych Technologii Syntezy i Analizy Polimerów oraz jednego laboratorium o charakterze ogólnym, stanowiącego uzupełnienie wymienionych pracowni. Zakupiona aparatura jest w większości unikalna i bardzo nowoczesna, wykorzystująca najnowsze odkrycia technologiczne. Takiej aparatury dotąd nie było w regionie północno-wschodniej Polski (np. monokrystaliczny dyfraktometr rentgenowski, transmisyjny mikroskop elektronowy, elipsometr, chromatografy żelowe, termograwimetr, skaningowy kalorymetr różnicowy).

Cele projektu to:

  • wzmocnienie roli uczelni w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki;
  • zacieśnienie współpracy z innymi ośrodkami dydaktyczno-naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi na rzecz rozwoju polskiej nauki i przedsiębiorczości;
  • poprawa jakości prowadzonych badań i dostępności do nich;
  • wykorzystanie aktywności środowisk naukowych i ich potencjału intelektualnego dla rozwoju gospodarczego i społecznego województwa;
  • poprzez partnerski dialog, stworzenie szansy przedsiębiorcom regionu na czynne uczestnictwo w procesach naukowo-badawczych;
  • wspieranie działań mających na celu integracje społeczne;
  • zwiększenie potencjału badawczo-naukowego uczelni umożliwiającego większy udział w tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Projekt ma przełożenie na wzrost znaczenia i prestiżu Uniwersytetu w Białymstoku w przebiegu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w postaci poprawy warunków sprzyjających procesowi rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych. Wysoka aktywność badawczo-naukowa uczelni będzie miała wpływ na efektywne wykorzystanie przez podmioty gospodarcze wiedzy i wyników badań naukowych.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy infrastruktury laboratoryjnej oraz utworzenia wysoko wyspecjalizowanych pracowni naukowo-badawczych, wpłynęła także na wzmocnienie zasobów ludzkich oraz umocnienie lokalnej nauki.

Potencjał dydaktyczno-naukowy i działalność na nim oparta, stanowią ważny czynnik konkurencyjności województwa podlaskiego. W laboratoriach powstałych w wyniku realizacji projektu, prowadzone są badania naukowe dotyczące takich dziedzin jak: chemia, ochrona środowiska, biologia, medycyna, farmacja, ochrona zdrowia, żywienie człowieka, biotechnologia oraz materiałoznawstwo.

Nazwa działania: Dz. I.3 Wspieranie innowacji

Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet w Białymstoku

Wartość dofinansowania: 12 496 342,00 zł

Okres realizacji: 2009 – 2012


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj