PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej Nr 4 Jędrzychowice - Korczowa

Celem projektu była budowa ponad jedenastokilometrowego (11,31) odcinka obwodnicy, która pozwoliła na przeniesienie ruchu tranzytowego z centrum miasta poza tereny zabudowane.

Inwestycja polegała na budowie drogi obwodowej miasta Jarosławia w ciągu drogi krajowej DK4 (E-40) na odcinku Jędrzychowice – Korczowa od km 645+167.00 do km 656+481.32 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Początek obwodnicy znajduje się w miejscowości Tywonia, dalej droga przebiega nowym śladem przez miasto Jarosław oraz miejscowość Munina i Tuczempy a następnie włącza się ponownie do istniejącej DK4.

Zakres inwestycji obejmował budowę drogi głównej, budowę dróg dojazdowych, przebudowę dróg krajowych, przebudowę dróg wojewódzkich, przebudowę dróg powiatowych, przebudowę dróg gminnych. Droga główna, posiada następujące parametry techniczne: klasa techniczna GP (główna, ruchu przyśpieszonego), prędkość projektowa 80 km/h, prędkość miarodajna 100 km/h, kategoria ruchu KR 4, obciążenie 11,5 T/oś, przekrój – jednojezdniowy, dwupasowy, drogowy (na początkowym odcinku dwujezdniowy), minimalna skrajnia pod obiektami inżynierskimi 4,70 m.

W ciągu obwodnicy znajdują się cztery węzły, jedno włączenie i jedno skrzyżowanie. Uwzględniono także budowę urządzeń ochrony środowiska i budowę odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej i rowów drogowych otwartych.

Z zakresu przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z obsługą drogi inwestycja objęła: sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne natomiast z zakresu budowy obiektów inżynierskich : dziesięć wiaduktów (7 drogowych i 3 kolejowe) oraz trzy mosty.

Budowa obwodnicy wpłynęła na:

  • podwyższenie komfortu jazdy podróżujących,
  • usprawnienie ciągu komunikacyjnego województwa podkarpackiego,
  • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Jarosław jako lokalnego ośrodka społeczno – gospodarczego,
  • usprawnienie przejazdu przez centrum miasta Jarosławia,
  • zwiększenie przepustowości drogi międzynarodowej E 40 (droga krajowa nr 4), zlokalizowanej w III korytarzu transportowym sieci TEN i wynikające z tego oszczędności czasu użytkowników tej drogi,
  • redukcję liczby wypadków,
  • poprawę dostępności komunikacyjnej istniejących przedsiębiorstw,
  • oszczędności wynikające z redukcji toksycznych składników spalin,
  • polepszenie klimatu akustycznego miasta Jarosławia i otoczenia drogi.

Realizacja przedsięwzięcia w ramach IV osi priorytetowej przyczynia się do poprawy jakości dróg oraz usprawnienia połączeń komunikacyjnych pomiędzy dużymi ośrodkami i pozostałymi obszarami Polski Wschodniej.

Nazwa działania: Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa

Nazwa projektu: Budowa obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej Nr 4 Jędrzychowice - Korczowa

Nazwa beneficjenta: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie

Wartość dofinansowania:     177 925 892,00

Okres realizacji: 2007-2013


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj