PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Promocja potencjału Polski Wschodniej - priorytetem współpracy międzyregionalnej

Potrzeba realizacji projektu pn. „Promocja potencjału Polski Wschodniej – priorytetem współpracy międzyregionalnej” wynikała z problemu głównego, jakim jest niewielka ilość inicjatyw podejmowanych pomiędzy regionami Polski Wschodniej. Nawiązanie współpracy jest skuteczną i efektywną formą, która pozwoli osiągnąć pożądany efekt w zakresie wzrostu gospodarczego.

Celem projektu było stworzenie systemu trwałej współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej, a mianowicie Gminą Nielisz  i Gminą Radomyśl nad Sanem.

Celami szczegółowymi projektu było:

 • zwiększenie ilości działań promujących region Polski Wschodniej,
 • zwiększenie ilości produktów promujących region Polski Wschodniej,
 • podniesienie poziomu świadomości inwestorów na temat walorów Polski Wschodniej,
 • zbudowanie trwałego wizerunku Polski Wschodniej jako regionu
 • atrakcyjnego turystycznie i gospodarczo,
 • podniesienie poziomu wykorzystania potencjału inwestycyjnego,
 • zwiększenie poziomu wiedzy o potencjale turystycznym, gospodarczym i kulturalnym Polski Wschodniej,

W ramach realizacji Projektu przewidzianych było 6 etapów obejmujących, m.in.

 • organizację 10 konferencji tematycznych odnoszących się do potencjału województw Polski Wschodniej
 • opracowanie i wydanie 6 analiz dotyczących potencjału Polski Wschodniej,
 • opracowanie i wykonanie dokumentu strategicznego „Strategia Rozwoju Współpracy Gminy Nielisz i Gminy Radomyśl nad Sanem na lata 2012-2018”,
 • opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych: gadżety (pendrive, koszulki, długopisy, kubki, krawaty, filiżanki, torby ekologiczne, maskotki), tablice informacyjne (8 szt.), foldery informacyjno – promocyjne (2000 szt.), foldery inwestycyjne (1000 szt.), albumy (300 szt.), witacze (3 szt.), spacer wirtualny (1 szt.).

Przedmiotowy projekt realizowany był w partnerstwie. Liderem projektu była Gmina Nielisz, natomiast partnerem Gmina Radomyśl nad Sanem (woj. podkarpackie, pow. stalowowolski). Projekt dawał możliwość większego wykorzystania zasobów rozwojowych województw Polski Wschodniej. Podejmowanie wspólnych inicjatyw promujących gospodarkę oraz współprace międzyregionalną są ważnym czynnikiem oddziałującym na postęp regionu, stąd też w projekcie skupiono się  na nawiązaniu współpracy między regionami. Współpraca jaką Gmina Nielisz nawiązała z Gminą Radomyśl nad Sanem służy promocji potencjału i wykorzystaniu głównych szans rozwojowych województw Polski Wschodniej.

Nazwa działania: Działanie I.4 Promocja i współpraca

Nazwa projektu: Promocja potencjału Polski Wschodniej - priorytetem współpracy międzyregionalnej

Nazwa beneficjenta: Gmina Nielisz

Wartość dofinansowania: 236 286,30

Okres realizacji: 2012-2013


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj