PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

LABIN - Wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Celem ogólnym projektu LABIN - wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych politechniki świętokrzyskiej w kielcach było wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu świętokrzyskiego, wzrost jego innowacyjności i atrakcyjności inwestycyjnej w zjednoczonej Europie, poprzez przygotowanie uczelni wyższych do aktywnego udziału w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy oraz stworzenie warunków szerokiego badawczo–rozwojowego współdziałania regionalnego i międzynarodowego.

Celem bezpośrednim projektu LABIN było: zwiększenie posiadanego potencjału badawczego i dostosowanie go do międzynarodowych standardów, podniesienie kwalifikacji kadry naukowej oraz szersze upowszechnianie wyników badań naukowych dla gospodarki.

Projekt LABIN obejmował modernizację infrastruktury badawczej (laboratoryjno–aparaturowej) Politechniki Świętokrzyskiej i składał się z dwóch podstawowych działań: budowlano-instalacyjnych oraz zakupów urządzeń i aparatury naukowo-badawczej. 

Pierwsze działanie obejmowało remont i modernizację dwóch budynków laboratoryjnych, tzw. „hali małej” i „hali dużej” w budynku dydaktycznym E przy ul. Warszawskiej 430, w których zlokalizowane są dwa laboratoria objęte projektem: Laboratorium Silników Cieplnych (LSC – „hala duża”) i Laboratorium Samochodów i Ciągników (LSiC - „hala mała”).

Drugim podstawowym działaniem w realizacji Projektu LABIN było wyposażenie w nowoczesną, wysokiej klasy aparaturę naukowo – badawczą dziewięciu laboratoriów Uczelni: Laboratorium Samochodów i Ciągników, Laboratorium Silników Cieplnych, Laboratorium Niekonwencjonalnych Technologii Wytwarzania, Laboratorium Obróbki Elektroerozyjnej, Laboratorium Zaawansowanych Systemów Elektroniki Analogowej i Cyfrowej, Laboratorium Telekomunikacji, Laboratorium Pomiarów Bioimpedancji, Laboratorium Przekształtników Energoelektronicznych, Laboratorium Struktury Materiałowej i Wymiany Ciepła.

Zrealizowane w ramach Projektu LABIN zadania w sposób istotny przyczyniły się do osiągnięcia zamierzonych celów i rezultatów projektu.

Działalność zmodernizowanych laboratoriów ukierunkowana jest na prowadzenie innowacyjnych badań naukowych stymulujących rozwój uczelni, współpracę naukową, jak i współpracę z jednostkami przemysłowymi regionu świętokrzyskiego. Realizacja projektu wpłynęła zdecydowanie na wzmocnienie
i rozwój środowiska naukowego, rozwój bazy dydaktycznej i naukowo-badawczej Uczelni, a także przyczynia się do tworzenia wysoko wykwalifikowanej kadry menadżerskiej i inżynierskiej regionu oraz rozwoju nauki polskiej.

Rozbudowa laboratoriów pozwoliła na stworzenie zaplecza naukowo–dydaktyczno–badawczego dla przemysłu regionu świętokrzyskiego, umożliwiła nawiązanie równorzędnej współpracy naukowej z ośrodkami naukowymi rozwiniętych krajów europejskich, w tym współpracy w ramach europejskich programów badawczych. Stała się stymulatorem dla regionu, umożliwiając szybszy rozwój kadry naukowo-dydaktycznej oraz lepsze przygotowanie merytoryczne przyszłych inżynierów, wpływa również na wymianę międzynarodową pracowników i studentów.

Nazwa działania: Działanie I.3 Wspieranie innowacji

Nazwa projektu: LABIN - Wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Nazwa beneficjenta: Politechnika Świętokrzyska

Wartość dofinansowania: 22 125 647,87

Okres realizacji: 2009-2013


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj