PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Rozwój infrastruktury Uczelni wraz z halą laboratoryjną do nowoczesnego przetwórstwa rolno - spożywczego

Celem głównym projektu było zwiększenie roli i prestiżu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski wschodniej poprzez stymulowanie wzrostu konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

W wyniku zrealizowanego Projektu w Uczelni została utworzona i wyposażona nowoczesna infrastruktura dydaktyczna, która stwarza warunki do kształcenia studentów na najwyższym poziomie. Wybudowana w ramach Projektu hala laboratoryjno-technologiczna pozwala na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie praktycznego kształcenia studentów. Umożliwia również dostosowanie programów kształcenia/nauczania oraz kierunków kształcenia do zainteresowań studentów i wymogów rynku pracy, a także  do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu. Zakres rzeczowy Projektu obejmował:

budowę budynku dydaktycznego Instytutu Technologii Żywności i Gastronomii (Segment A i B – funkcje związane z prowadzeniem zajęć o charakterze seminaryjno-wykładowym oraz funkcje ogólnego przeznaczenia) wraz z halą laboratoryjno-technologiczną przeznaczoną do celów dydaktycznych Instytutu Technologii Żywności  i Gastronomii (Segment C – funkcje związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych o charakterze laboratoryjnym oraz prowadzenie badań naukowych własnych i wynikających z uczestnictwa Uczelni w programach badawczych), zakup wyposażenia budynku dydaktycznego Instytutu Technologii Żywności i Gastronomii w niezbędny sprzęt, urządzenia, meble, aparaturę, komputery, zakup wyposażenia hali laboratoryjno-technologicznej przeznaczonej do celów dydaktycznych Instytutu Technologii Żywności i Gastronomii w niezbędny sprzęt, urządzenia, meble, aparaturę, komputery, zakup wyposażenia Instytutu Informatyki i Automatyki.

Dzięki realizacji projektu największe korzyści osiągają studenci, kadra naukowa ale także społeczność pozaakademicka. Nastąpiła i będzie następować poprawa jakości zasobów ludzkich, czyli wzrost umiejętności i kwalifikacji aktualnych i przyszłych pracowników przedsiębiorstw.  Następuje również sukcesywne zwiększenie liczby osób posiadających wykształcenie wyższe, posiadających większą świadomość o odpowiedzialności za region. Zakończony projekt wpływa  także na atrakcyjność inwestycyjną województwa. Projekt wpływa również na rozwój nowoczesnych metod kształcenia w Instytutach: Informatyki i Robotyki; Technologii Żywności i Gastronomii. Funkcjonująca w mieście państwowa uczelnia umożliwia młodzieży zdobywanie wykształcenia na poziomie inżynierskim i licencjackim. Uczelnia powoli staje się bodźcem wzmacniającym rozwój gospodarczo-społeczny Łomży i regionu. Stworzony ośrodek naukowy na najwyższym światowym poziomie, kształcący na priorytetowych dla regionu kierunkach, zapewnia kształcenie zgodnie z aspiracjami i potrzebami młodzieży, jak również zgodnie z potrzebami gospodarczymi miasta i regionu, tak aby w krótkim okresie przyczynić się do jego wzrostu społeczno-gospodarczego i wzrostu jego rangi i znaczenia w kraju i za granicą.

Nazwa działania: Dz. I.1 Infrastruktura uczelni

Nazwa projektu: Rozwój infrastruktury Uczelni wraz z halą laboratoryjną do nowoczesnego przetwórstwa rolno - spożywczego

Nazwa beneficjenta: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Wartość dofinansowania: 51 442 479,56

Okres realizacji: 2009-2013 (okres kwalifikowania wydatków 2007-2013)


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj