PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28

Celami, które przyświecały twórcom nowoczesnej obwodnicy miasta Przemyśla były: poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych Podkarpacia, poprawa komunikacji drogowej w Przemyślu, rozładowanie zatorów i przyczynienie się do większego bezpieczeństwa w mieście.

Długość obwodnicy miasta Przemyśla wyniosła 3,840km i objęła swym zakresem:

 • budowę po nowym śladzie dwujezdniowej drogi obwodowej o przekroju ulicznym i nawierzchni dostosowanej do ruchu pojazdów o obciążeniu 115 kN/oś
 • budowę czteroprzęsłowej konstrukcji wiaduktu drogowego o klasie obciążenia „C”  i długości 104,16 m w ciągu ul. Monte Cassino (WD-1)
 • budowę przejazdu pod drogą obwodową łączącego ul. Dobrą z ul. Emilii Plater (P-1)
 • budowę wiaduktu drogowego nad ulicą Emilii Plater i linią kolejową o długości 301,10m  (WD-2, EG)
 • budowę przeprawy mostowej o klasie obciążenia „A”, przez rzekę San, w ciągu drogi obwodowej.
 • budowę dwóch przejść pieszo – rowerowych w istniejącym nasypie kolejowym pod istniejącą linią kolejową w ulicy Wincentego Pola(TP-1A, TP-1B)
 • budowę dróg dojazdowych do drogi obwodowej oraz wykonanie włączeń do istniejącej sieci drogowej oraz budowę dróg zbiorczych dla obsługi terenów rolnych, działek i dojazdów do posesji oraz przebudowę istniejących ulic dla zachowania połączenia z siecią komunikacyjną miasta o łącznej długości 4,485 km
 • budowę ekranów akustycznych o powierzchni 9088 m2
 • budowę skrzyżowań jednopoziomowych skanalizowanych z ulicami: Krakowską, 29 – Listopada, M. Kopernika, M. Konopnickiej, Sybiraków i Wincentego Pola
 • przebudowę skrzyżowania obwodnicy z ulicami Tomasza Zana i Lwowską na rondo dwupasowe
 • budowę dwóch przejść pieszo – rowerowych
 • budowę lub rozbudowę istniejących 4 przepustów pod drogą obwodową
 • zahumusowano i obsiano 114 000 m2 pasa drogowego
 • wykonano 31 600 m2 ciągów pieszo – rowerowych.

Inwestycja niewątpliwie uzupełniła brak odpowiedniej infrastruktury drogowej Podkarpacia i samego miasta Przemyśl. Dzięki niej jakość i tempo poruszania się
po mieście zyskało nowy wymiar, a bezpieczeństwo znacznie poprawiło się.

Przedsięwzięcie przyczyniło się do poprawy układu komunikacyjnego w mieście, polepszyło dostępność dla przyległych terenów, wpłynęło na ochronę zabytkowej części miasta Przemyśla oraz podniosło jakość życia mieszkańców  terenów przyległych.


Nazwa działania: Dz. IV.1 Infrastruktura drogowa

Nazwa projektu: Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Przemyśl

Wartość dofinansowania: 187 194 620,54

Okres realizacji robót budowlanych: 2010-2012


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj