PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

Bezpośrednim celem projektu było podniesienie jakości kształcenia oraz zwiększenie zakresu i jakości badań prowadzonych w dziedzinie technologii, jakości, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Projekt dotyczył  realizacji pięciu różnych komponentów inwestycyjnych. W ramach zadania, umownie nazywanego Projektem BIO, zostało wyposażonych pięć wydziałów uniwersytetu oraz Zakładu Doświadczalnego w Bałcynach koło Ostródy, których specyfika badań dotyczy szeroko rozumianych nauk przyrodniczych.

Zostało rozbudowane, zmodernizowane i wyposażone w nowoczesną aparaturę dydaktyczną i naukowo-badawczą Centrum Edukacyjno-Badawcze Mleczarstwa. Liczy ono obecnie 8148 metrów kwadratowych powierzchni, z której korzysta ponad cztery tysiące studentów.

Również Ośrodek Kontroli Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności i Profilaktyki Weterynaryjnej został rozbudowany i wyposażony. zmodernizowano trzy istniejące obiekty na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej oraz wybudowano zupełnie nowy. Efektem tego jest 475,8 metrów powierzchni laboratoriów biologiczno-chemicznych ze zmodernizowaną infrastrukturą budowlano-techniczną oraz 832,4 metry powierzchni nowoczesnych sal laboratoriów zwierzęcych.

Poprzez rozbudowę i modernizację obiektów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt oraz Zakładu Doświadczalnego w Bałcynach powstał specjalistyczny ośrodek naukowo-dydaktyczny. W ośrodku funkcjonuje zespół sześciu laboratoriów zmodernizowanych i doposażonych w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą. W sumie uczelnia zyskała 3400 metrów powierzchni wybudowanych i zmodernizowanych obiektów naukowo-badawczych oraz 2400 metrów powierzchni laboratoriów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt.

Przebudowano oraz wyposażono w aparaturę badawczą budynek Collegium o łącznej powierzchni 6088 metrów z aulą na 288 miejsc i salami wykładowymi oraz pracownią komputerową. Utworzono ogólnowydziałowy zespół laboratoriów diagnostyki molekularnej. Dzięki temu Wydział Biologii dysponuje 1262 metrami powierzchni laboratoriów, 6 tys. metrów infrastruktury towarzyszącej - dróg, parkingów, terenów zielonych.

Na wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa powstało Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej o powierzchni użytkowej 2,5 tys. metrów. Całość wiązała się z wybudowaniem budynku Centrum wraz z otaczającą infrastrukturą oraz wyposażeniem jednostki w zespół niezbędnych urządzeń aparatury naukowo-badawczej. W CAiIE znalazły się laboratoria: technologiczne oczyszczania wody, technologiczne oczyszczania ścieków, technologiczne przeróbki osadów, analityczne, parazytologii i toksykologii wodnej, biologii i rozrodu ryb, genetyki molekularnej, akwakultury organizmów wodnych i mikroskopii.

Nazwa działania: Dz. I.1 Infrastruktura uczelni 

Nazwa projektu: Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie zespołu laboratoriów edukacyjno-badawczych technologii, jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wartość dofinansowania: 128 916 257,32

Okres realizacji: 2007-2012


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj