PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Galeria zdjęć projektów zakończonych

Budowa budynku dydaktycznego Instytutu Informatyki wraz z wyposażeniem i łącznikami oraz rozbudowa siedziby MFI UMCS w Lublinie

Celem projektu była poprawa infrastruktury dydaktycznej i naukowo – badawczej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, poprzez budowę nowego budynku dydaktycznego dla Instytutu Informatyki, a tym samym rozbudowanie istniejących gmachów MFI. Budynki te służą prowadzeniu działalności dydaktycznej w zakresie informatyki na poziomie wyższym oraz działalności rozwojowej i naukowo – badawczej.

Przedmiotem projektu była inwestycja budowlana polegająca na rozbudowie budynków dydaktycznych Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS o nowy budynek dydaktyczny Instytutu Informatyki wraz z parkingiem oraz rozbudowa istniejącego budynku tzw. „Starej Fizyki” zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie nowopowstałego budynku Instytutu Informatyki.  W ramach inwestycji powstał również łącznik stanowiący połączenie pomiędzy istniejącym budynkiem MFI a nową infrastrukturą oraz zakupiono niezbędne wyposażenie na potrzeby pracowni robotyki, sztucznych inteligencji, sieciowej, multimedialnej, informatyki medycznej, komputerowych, laboratorium systemów mobilnych oraz klastra komputerowego. W przebudowanym budynku tzw. „Starej Fizyki” znalazło swoje miejsce laboratorium biofizyczne. Zakupione zostało też wyposażenie studenckich laboratoriów specjalistycznych oraz wyposażenie Biblioteki Wydziałowej.                                                                                                                                             

W efekcie realizacji  osiągnięte zostały następujące wskaźniki produktu:

Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół (sztuki) 1; Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych (sztuki) 2; Powierzchnia wybudowanych obiektów dydaktycznych 897 m2; Wartość wyposażenia dydaktycznego i  naukowego zainstalowanego w szkołach wyższych 6 100 000; Liczba utworzonych laboratoriów (sztuki) 2; Liczba utworzonych stanowisk komputerowych (sztuki) 100; Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) 0, Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół (sztuki) 1

oraz wskaźniki rezultatu:

Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów 2800 (2016), Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów EPC 19 (2013); Liczba prac naukowo badawczych po zakończeniu realizacji inwestycji w Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki (sztuki) 120 (2015); Liczba uzyskanych patentów przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (sztuki)  5 (2016).

Realizacja projektu umożliwia wykwalifikowanie absolwentów Instytutu Informatyki UMCS zgodnie z panującymi na rynku regionalnym trendami i potrzebami. W rezultacie UMCS przyczynia się do stymulowania rozwoju konkurencyjnej gospodarki regionu lubelskiego, jak i całej Polski wschodniej.

Nazwa działania: Dz. I.1 Infrastruktura uczelni

Nazwa projektu: Budowa budynku dydaktycznego Instytutu Informatyki wraz z wyposażeniem i łącznikami oraz rozbudowa siedziby MFI UMCS w Lublinie

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wartość dofinansowania: 26 999 231,70

Okres realizacji: 2007-2013


PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj