PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
drukuj

Rozwój Polski Wschodniej - wprowadzenie

Rozwój Polski Wschodniej

 

 

Unijne fundusze wielką szansą na szybki rozwój wschodnich regionów

Ponad 2,2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) przeznaczono na rozwój najsłabiej rozwiniętych regionów Polski - Warmii i Mazur, Podlasia, Podkarpacia, Lubelszczyzny i Ziemi Świętokrzyskiej, dla których przygotowano specjalny Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 (PO RPW).

 

Nowoczesne regiony oparte na bogatej tradycji - tak będą się kojarzyć wschodnie województwa Polski w 2015 r.

W ramach Programu wsparcie uzyskają przede wszystkim przedsięwzięcia związane z usprawnieniem sieci drogowej, przygotowaniem terenów pod inwestycje, rozwojem uczelni, infrastruktury kongresowej, parków technologicznych, szerokopasmowych sieci dostępu do Internetu i rozwojem ekologicznego transportu publicznego.
Dofinansowane zostaną projekty zwiększające atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną pięciu wschodnich województw, a pośrednio fundusze strukturalne pobudzą innowacyjność i przedsiębiorczość wśród mieszkańców. To najlepsza inwestycja zapewniająca trwały rozwój społeczny i gospodarczy tych regionów.

Celem Programu jest „Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno- gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju”.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
Cel I: Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy
Cel II: Zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej
Cel III: Rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich
Cel IV: Poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej
Cel V: Zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu
Cel VI: Optymalizacja procesu wdrażania PO RPW

Nakłady na rozwój Polski Wschodniej

Pieniądze z EFRR trafią przede wszystkim na budowę lub modernizację dróg - prawie 663 mln euro oraz rozwój infrastruktury edukacyjnej - ponad 337 mln euro. Na inwestycje infrastrukturalne w wojewódzkich ośrodkach wzrostu w zakresie rozwoju systemów miejskiego transportu zbiorowego oraz infrastruktury turystyki kongresowej i targowej przeznaczono łącznie 452,6 mln euro. Kolejne 407 mln euro wydatkowane będzie na tworzenie i udostępnienie przedsiębiorcom infrastruktury przeznaczonej do prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej. Nakłady na infrastrukturę teleinformatyczną zaplanowaną w ramach Programu wyniosą 255 mln euro, a około 47,5 mln euro zainwestowanych zostanie w budowę ścieżek rowerowych i rozwój usług turystycznych. Oprócz środków z Unii Europejskiej na realizację Programu zostanie przeznaczone ponad 400 mln euro z publicznych środków krajowych tj. z budżetu Państwa i z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.


Podział środków na poszczególne osie priorytetowe (odpowiadającym celom szczegółowym)

 

  Wkład
wspólnotowy
Wkład
krajowy
Ogółem Wskaźnik
wkładu
funduszy
UE
Ogółem Krajowy
wkład
publiczny
Wkład
prywatny
1 2=3+4 3 4 5=1+2 6=1/5
Oś priorytetowa I 789 957 284 139 404 227 139 404 227   929 361 511 0,85
Oś priorytetowa II 255 119 659 45 021 117 45 021 117   300 140 776 0,85
Oś priorytetowa III 452 621 636 79 874 407 79 874 407   532 496 043 0,85
Oś priorytetowa IV 660 381 359 116 537 887 116 537 887   776 919 246 0,85
Oś priorytetowa V 47 500 000 8 382 353 8 382 353   55 882 353 0,85
Oś priorytetowa VI 68 213 812 12 037 732 12 037 732   80 251 544 0,85
Ogółem 2 273 793 750 401 257 723 401 257 723   2 675 051 473 0,85

   Tabela zawiera kwoty ujęte w cenach bieżących

Do kogo kierowany jest program

Program umożliwia realizację przedsięwzięć zgłaszanych przez m.in. szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia z ich udziałem, państwowe jednostki budżetowe, instytuty badawczo-rozwojowe, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, agencje rozwoju. Regiony objęte programem to pięć województw Polski Wschodniej: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

System instytucjonalny

Instytucją Zarządzającą PO RPW jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a Instytucją Pośredniczącą - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

PO RPW a inne Programy

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) jest jednym z instrumentów polityki regionalnej, do których należą: regionalne programy operacyjne, przygotowywane przez samorządy województw oraz krajowe programy operacyjne: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna oraz programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Powyższe instrumenty służą realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 maja 2007 r.
Program ten ma stanowić dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych oraz wzmacniać działanie innych programów na obszarze Polski Wschodniej przez realizację wyodrębnionych działań stymulujących rozwój ekonomiczny i społeczny.
 
 
Więcej informacji o programie na stronie www.polskawschodnia.gov.pl
 
 

stopka PORPW

112/146/, ID=1663
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej porpw.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2007-11-14 13:45:15
Aktualizowany: 2013-11-28 10:23:05
Ilość odsłon: 1139556
drukuj